ราชกิจจาฯ ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมโควิดต่ออีก 2 เดือน

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขยายระยะเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโควิดทั่วราชอาณาจักรต่ออีก 2 เดือน ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 17 ออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นั้น

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ โควิด มีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชนทุกช่วงวัย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ

จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถดำรงชีวิต และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และระบาดแพร่หลายเป็นระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่

อีกทั้ง องค์การอนามัยโลก ยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉิน อันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี