ตรวจการจ้างแรงงานประมง สกัดปัญหาค้ามนุษย์ ยกระดับไทยหนี Tier 2

ตรวจการจ้างแรงงานประมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งที่ปรึกษา ปล่อยแถวทีมตรวจสภาพการจ้างแรงงานประมง สกัดปัญหาค้ามนุษย์

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรมปล่อยแถวคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ท่าเทียบเรือ สหกรณ์การประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

“จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ค.ศ. 2022 (2022 Tip Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งรวบรวมรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จัดระดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นจากระดับ Tier 2 Watch List ในปีที่ผ่านมา

พร้อมทั้งระบุว่า ในภาพรวมรัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยยังควรต้องเฝ้าระวังการกระทำที่ผิดกฎหมายและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และปัญหาการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือลักลอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว”

นางธิวัลรัตน์กล่าวด้วยว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับขัดหนี้ อันนำไปสู่ประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในวันนี้

ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเลของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง จำนวน 130 คน ซึ่งเป็นการตรวจตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดเพชรบุรี

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานด้านการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการตรวจกิจการเรือประมงตามภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมกันทำงานให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย และทำให้แรงงานในเรือประมงทะเลได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยต่อไป” นางธิวัลรัตน์กล่าว