ก.แรงงาน ยกจีนต้นแบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง-ลดเหลื่อมล้ำ

ก.แรงงานยกจีนต้นแบบช่วยกลุ่มเปราะบาง

“รมช.แรงงาน” เผยดึงยุทธศาสตร์ความยากจนจีนปรับใช้ให้เหมาะกับไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงแรงงาน กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจีนว่า มีประเด็นน่าสนใจ ที่สามารถนำมาปรับให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยได้ ซึ่งตนได้มอบนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางของประเทศ

โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้ริเริ่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดให้ลงทะเบียนกับผู้ที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยปัจจุบันมียอดผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน  14.6 ล้านคน

ดร.นฤมลกล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนพิการที่ได้รับบัตรคนพิการจำนวน 2.05 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านคน และยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีก 11.35 ล้านคนในประเทศไทยในจำนวนนี้ 5 ล้านคน ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ยากจนในประเทศ ด้วยการพยายามผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปสู่การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานสิ่งจำเป็น และพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อหางานให้ทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

“มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับครัวเรือนมาปรับใช้ มากกว่ามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นรายบุคคล รวมถึงศึกษาแนวทางประเทศจีนที่ร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน ในการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนให้เกิดความยั่งยืน” ดร.นฤมลกล่าว

ดร.นฤมลกล่าวว่า สำหรับเรื่องที่จะทำต่อไปคือ การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเทคโนโลยีจะสร้างความเหลื่อมล้ำให้เกิดขึ้นได้ หากไม่มีการเร่งพัฒนา โดยร่วมกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำโครงการดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานกระทรวงดิจิทัล ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนห่างไกลเข้าถึงอินเทอร์เน็ต Wifi และให้ความรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่สำคัญ