กสร. ร่วม ไอแอลโอ แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติหญิง ถูกละเมิดและคุกคาม

ภาพ: Reuters

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือไอแอลโอ พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน แก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติหญิงถูกละเมิดและคุกคาม

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยรายละเอียดความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือไอแอลโอ (International Labour Organization: ILO) ในการมุ่งเสริมสร้างศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับมือกับอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ พุ่งเป้าแก้ไขปัญหาแรงงานหญิงข้ามชาติ แรงงานทำงานที่บ้าน และแรงงานบังคับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวในฐานะโฆษ กสร. และประธานเปิดการอบรมพนักงานตรวจแรงงาน ที่จัดโดย ILO ร่วมกับ กสร. เพื่อให้ความสำคัญแก่แรงงานข้ามชาติหญิง ลูกจ้างทำงานบ้าน แรงงานบังคับ และลดความรุนแรงและการคุกคาม โดยกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ ซึ่งต้องยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแรงงานในประเทศมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงมีความต้องการแรงงานข้ามชาติมากขึ้น


“ขณะที่ระบบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติไม่สามารถตอบสนองผู้ประกอบการได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เพราะคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแสวงหาประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติหญิง ถือเป็นกลุ่มเปราะบางซึ่งเสี่ยงต่อการถูกละเมิด ถูกกระทำรุนแรง ถูกคุกคาม และเลือกปฏิบัติในการทำงาน”

กระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมีเป้าหมายในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทย ได้มอบหมายให้ กสร. ทำหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรม

“เราจึงพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ให้มีความพร้อมรับมือกับอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ อาทิ ปัญหาการปฏิบัติต่อแรงงานหญิงข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น”

นางโสภากล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ กสร.ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นพนักงานตรวจแรงงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวมจำนวน 250 คน โดยมุ่งหวังพัฒนากระบวนการทำงานของพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติ และส่งผลให้แรงงานข้ามชาติได้รับการคุ้มครองจากความรุนแรง การคุกคาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ