พยาบาล PIM รุ่น 1 บริหารจัดการสุขภาพด้วยมืออาชีพ

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 4 ปี และหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 2.5 ปี จำนวน 136 คน

โดยได้รับเกียรติจาก “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย” ประธานในงานกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิวัฒนาการทางการแพทย์และการพยาบาล” พร้อมด้วย “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และอีกหลากหลายท่าน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) จ.ชลบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

“ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม” กล่าวว่าการแพทย์ และระบบสาธารณสุขของบ้านเรามี 4 ยุค โดยยุคแรกคือการแพทย์สมัยโบราณ (primitive medicine) ระยะต่อมาคือยุคที่ 2 การแพทย์ที่ใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วย (traditional medicine) ลำดับถัดมานับเข้าสู่ยุคที่ 3 เกิดวิวัฒนาการขึ้นอย่างมากคือมาตรฐานของศีลธรรม จริยธรรมที่เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคน

รวมถึงเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์ การแพทย์แผนตะวันตก (science-based medicine) และวันนี้เข้าสู่ยุคที่ 4 เป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่นำมาใช้กับการแพทย์-พยาบาล (technology-based medicine) ได้แก่ robotics, AR-VR, artificial intelligence, genomic, proteomics, bioinformatics เป็นต้นดังนั้น เราในฐานะพยาบาลจึงต้องตระหนักถึงการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ต้องมีความศรัทธาในอาชีพ มีศีลธรรม ยึดถือจริยธรรมวิชาชีพ และมีความรู้กฎหมายนิติเวชศาสตร์ รวมถึงแง่คิดในเรื่องความเป็นคนได้มาจากพ่อแม่ แต่ความเป็นพยาบาลได้จากอาจารย์ เสมือนเป็นการเกิดครั้งที่ 2

ฉะนั้น พยาบาลคืออาชีพสากล ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลที่ไหน ประเทศใด ขอให้ยึดถือความเป็นพี่น้องร่วมอาชีพ พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น อาชีพอื่น สาขาอื่น และคนทุกเพศทุกวัย เพราะพยาบาลมีหน้าที่ดูแลทุกคน ทุกช่วงวัย และจะพบคนที่มีปัญหาแตกต่างกัน

พยาบาลต้องรู้และเข้าใจในวิชาชีพของตัวเอง ตั้งมั่นในเส้นทางของการเรียน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความสุขอย่างยั่งยืน จึงจะให้บริการได้ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการได้ต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

“ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล” รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวเสริมว่าความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นแรก ซึ่งเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของพีไอเอ็ม มุ่งมั่นสร้างพยาบาลวิชาชีพให้มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ดีในอนาคต

เป็นพยาบาลนักจัดการเพื่อบริการสุขภาพแห่งโลกเทคโนโลยี นวัตกรรม มีจิตบริการและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม พร้อมอยากให้นักศึกษาตั้งใจแสวงหาความรู้ โดยมีอาจารย์พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

“แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ” Head of Operation Planning บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการสร้างบุคลากรทางการพยาบาล กล่าวในช่วงพบนักศึกษาถึงความร่วมมือการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม และการสนับสนุนเยาวชนไทยรุ่นใหม่ให้มีอนาคตที่ดีบอกว่าเราร่วมมือกับพีไอเอ็มเพื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถ ช่วยเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเกิดใหม่ในฐานะพยาบาล


“ฉะนั้น นักศึกษาต้องร่วมกันช่วยยกระดับวิชาชีพการพยาบาลให้เข้มแข็ง สร้างคุณค่า และสามารถทำประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด และให้ยึดถือว่าแม้จะอยู่ตรงไหนบนโลกนี้ เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาสุขภาพคนในสังคมให้ดีขึ้น สำหรับซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ ตั้งตารอคอยและหวังว่านักศึกษาจะนำพาความรู้มาดูแลประชาชนในประเทศและในระดับสากลได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ