ประกันสังคมปรับเงินชราภาพ ทายาทรับเพิ่มขึ้น มี 3 รูปแบบ

ประกันสังคมอัปสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวเพิ่มสิทธิบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น โดยเงื่อนไขการรับสิทธิ ผู้ประกันตนต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

โดยทายาทสามารถรับเงินได้ 3 กรณี

– กรณีที่ 1

กรณีผู้ประกันตนเลือกรับเงินบำนาญชราภาพ และต่อมาเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (นับจากเดือนที่รับบำนาญ)

ทายาทจะได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

– กรณีที่ 2

กรณีผู้ประกันตนกลับไปเป็นผู้ประกันตน และต่อมาเสียชีวิต (ได้รับเงินบำนาญไม่เกิน 60 เดือน)

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับก่อนกลับไปเป็นผู้ประกันตน x จำนวนเดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

Advertisement

– กรณีที่ 3

แบ่งเป็น 2 กรณี

3.1 กรณีรับเงินชราภาพก่อนบังคับใช้กฎกระทรวง แต่ยังไม่ครบ 60 เดือน

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เดือนที่เหลือจนครบ 60 เดือน

3.2 กรณีรับเงินชราภาพมาแล้วเหลือน้อยกว่า 10 เดือน

ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ = เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต x 10 เท่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง