แรงงานต่างด้าวกลุ่มใดบ้าง ได้รับอนุญาตให้ทำงานในไทยต่อถึง 13 ก.พ. 68

กระทรวงแรงงานแจงแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่มีสถานะถูกต้อง กลุ่มใดจะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ซึ่งแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตร อาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการยกเว้นและปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่ประสงค์จะทำงานสามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้

โดย มติ ครม.เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1,690,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถอยู่และทำงานเป็นการชั่วคราวได้ แต่ไม่เกินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดยต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,690,000 คน ประกอบด้วย

  • คนต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวนประมาณ 410,000 คน
  • มติ ครม.เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จำนวนประมาณ 930,000 คน (ได้แก่ คนต่างด้าวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มติ ครม.เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 และคนต่างด้าวกลุ่มที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุดโดยผลของกฎหมาย)
  • มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวนประมาณ 350,000 คน

ทั้งนี้ กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และกรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขหรือกับบริษัทประกันภัยเอกชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าสิทธิประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแนวทางการดำเนินการของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีสถานะถูกกฎหมาย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ เพื่อทำงานได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 โดย ครม. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการตรวจลงตรา ที่เดิมสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

2.กลุ่มที่รับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ภายหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2565

หากต้องการทำงานต่อไป ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานและดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

Advertisement

ทั้งนี้ สามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงานมีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร