ประกาศแล้ว! มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยื่นขอภายในปีนี้

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 14/2565 มาตรการกระตุ้นการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว “ประยุทธ์” ลงนามเอง กำหนดให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน มีผลบังคับใช้แล้ว ระบุต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้าน และให้ยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนภายในสิ้นปี 2566 นี้เท่านั้น

วันที่ 31 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 14/2565 เรื่องมาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ลงนามโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประกาศฉบับดังกล่าวอ้างอิงถึง อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 8/2565 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนว่า เพื่อกระตุ้นให้โครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 มาตรา 18 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงออกประกาศ ดังนี้

ข้อ 1. กำหนดให้พื้นที่ทุกจังหวัดเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

ข้อ 2. เงื่อนไข

Advertisment
  • 2.1 ต้องเป็น กิจการในกลุ่ม A1 A2 A3 และ A4 ยกเว้น
    (1) ประเภทกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจน เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น ตามที่สำนักงานกำหนด
    (2) ประเภทกิจการที่กำหนดเงื่อนไขให้ตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเท่านั้น
  • 2.2 ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
  • 2.3 ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ภายใน 12 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม
  • 2.4 จะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาตอบรับการส่งเสริมและส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ จะพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรและเปิดดำเนินการตามความเหมาะสม
  • 2.5 ต้องยื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายใน 18 เดือน นับจากวันออกบัตรส่งเสริม ทั้งนี้ จะพิจารณาขยายเวลายื่นหลักฐานการลงทุนจริงเพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อ 3 สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อ 4 ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2566

ข้อ 5 มอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทนในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไขโครงการ เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโครงการทุกขนาดการลงทุนตามมาตรการนี้ รวมถึงการพิจารณาขยายเวลายื่นหลักฐานการลงทุนจริง เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Advertisment

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีประกาศส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญ ๆ แยกตามจังหวัด ประเภทกิจการ และพื้นที่ต่างๆ เช่น 1.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 15/2565 เรื่อง มาตรการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry) 2.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 17/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 16/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 4.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 18/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 5.ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 19/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง)

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๑๔/๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ