ครม.ไฟเขียว 4 คลัสเตอร์ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มกิจการเป้าหมาย 17 ประเภท

สินค้าเกษตร

ครม.ไฟเขียว 4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเฟสแรก เพิ่มกิจการเป้าหมายอีก 17 ประเภท

วันที่ 31 มกราคม 2566 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกำหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายในระยะแรกสำหรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เน้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

2.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

3.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) ประกอบ ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Advertisment

4.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เน้นอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

น.ส.รัชดากล่าวว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบการขยายกิจการเป้าหมายและสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จากเดิม 72 ประเภทกิจการ ขยายเป็น 89 ประเภทกิจการ โดยมี 17 ประเภทกิจการที่เสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 1.กิจการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) 2.กิจการประมงน้ำลึก 3.กิจการผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

4.กิจการผลิตเชื้อเพลิงหรือแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ (Pharmaceutical Grade) จากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุหรือขยะหรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร 5.กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน (ยกเว้นอิฐมวลเบา อิฐน้ำหนักเบา) 6.กิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ

7.กิจการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในโครงการเดียวกัน 8.กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษ 9.กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 10.กิจการบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทย 11.กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 12.กิจการบริการขนส่งผู้ป่วย แพทย์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (ทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือ) 13.กิจการหอประชุมขนาดใหญ่

Advertisment

14.กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากขยะ หรือเชื้อเพลิงจากขยะ 15.กิจการผลิตพลังานไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ยกเว้นขยะหรือเชื้อพลิงจากขยะ 16.กิจการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ และ 17.กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์