ค่าฝุ่น PM 2.5 “ชัยภูมิ” นำลิ่ว จุดความร้อนไทย 653 จุด

PM 2.5
แฟ้มภาพประกอบข่าว

จุดความร้อนไทยวานนี้อยู่ที่ 653 จุด พบมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วน PM 2.5 “ชัยภูมิ” นำเป็นอันดับ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 16 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 653 จุด ในขณะที่ประเทศลาวจุดความร้อนขยับขึ้นมานำอยู่ที่ 2,320 จุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 1,067 จุด กัมพูชา 1,016 จุด เวียดนาม 487 จุด และมาเลเซีย 43 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นป่าอนุรักษ์ 215 จุด, ป่าสงวนแห่งชาติ 156 จุด, พื้นที่เกษตร 116 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 78 จุด, พื้นที่เขต ส.ป.ก. 75 จุด และริมทางหลวง 13 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #ชัยภูมิ 62 จุด

               

ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับค่อนข้างดี

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่าง ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ

ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

Advertisement

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชั่น “#เช็คฝุ่น”