UBE ผนึก สยามคูโบต้า-เกษตรอินโน หนุนนวัตกรรม เสริมแกร่งอุตฯมันสำปะหลัง

UBE ลงนาม MOU กับ สยามคูโบต้า และ เกษตรอินโน ผนึกกำลังรวมนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน

วันที่ 27 กันยายน 2566 นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า

บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (สยามคูโบต้า) โดย นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (ซ้าย) และบริษัท เกษตรอินโน จำกัด (เกษตรอินโน) โดยนางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ (ขวา) ร่วมลงนาม โดยพิธีลงนามจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

               

การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการยกระดับนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งเสริมและผลักดันการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบการจัดการเกษตรสมัยใหม่ และเครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนและต่อยอดข้อมูลองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตให้กับเกษตรกรไทย

UBE ลงนาม MOU

 

ทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ รวมไปถึงความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนเทคโนโลยีการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบการเพาะปลูกมันสำปะหลัง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการนำร่องที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว อาทิ

โครงการสาธิตการระเบิดดินดานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ กิจกรรมสาธิตเครื่องจักรกลในการเพาะปลูกมันสำปะหลังแว็กซี่ และโครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร และ สวทช. เป็นต้น

ยูบีอี มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในทุกมิติตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งก็คือ เกษตรกร โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 11 ปี ยูบีอีได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับภาครัฐภายใต้โครงการอุบลโมเดล และในปีนี้จะมีการต่อยอดสู่อุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

“ขอขอบคุณสยามคูโบต้า และเกษตรอินโน ที่มาร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ในการยกระดับแพลตฟอร์มการปลูกมันสำปะหลัง ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปลูกมันสำปะหลังที่มีมายาวนานของยูบีอี ผนวกกับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย และระบบการจัดการฟาร์มประสิทธิภาพสูงของสยามคูโบต้า”

“รวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฟาร์ม และระบบการจัดการข้อมูลการส่งเสริมมันสำปะหลังของเกษตรอินโน จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรของเรา ได้เข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยาการทางเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการใช้ระบบจัดการแปลงเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตและแรงงาน ช่วยยกระดับการเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประเทศ”

UBE ลงนาม MOU

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สยามคูโบต้า) กล่าวว่า สยามคูโบต้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการมีส่วนร่วมช่วยยกระดับการพัฒนาสินค้าจากมันสำปะหลัง เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังไทยให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

โดยทางเราจะสนับสนุนโซลูชั่นเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยในกระบวนการเพาะปลูกมันสำปะหลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สำหรับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีและเป็นจุดเริ่มต้นร่วมกันในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังของไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรไทย

นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (เกษตรอินโน) กล่าวว่า เราได้นำระบบบริหารจัดการฟาร์ม K-iField มาช่วยในการจัดการข้อมูลและส่งเสริมวัตถุดิบทางการเกษตร เพื่อตอบโจทย์การเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกกระบวนการเพาะปลูก

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างต้นแบบการเพาะปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ และต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ต่อไป ขยายผลสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญของทั้งสามหน่วยงาน จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังสู่ระบบการเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเตรียมพร้อมเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้ภาคการเกษตร ซึ่งรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยที่ยั่งยืน