บิ๊กอีเวนต์ ประชุมหอการค้าไทยทั่วประเทศ เตรียมยื่นสมุดปกขาวให้นายกฯ

สนั่น อังอุบลกุล
สนั่น อังอุบลกุล

หอการค้าไทย เตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี พร้อมส่งข้อเสนอทางเศรษฐกิจจากหอการค้าทั่วประเทศ (สมุดปกขาว) ให้นายกฯ หวังดันเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโต

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศเป็นเวทีที่ระดมเครือข่ายภาคเอกชนจากทั่วประเทศมากที่สุดงานหนึ่งของประเทศ ที่ผ่านมาหอการค้าฯ จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับธีมงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้โอกาสฉลองครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ด้วยแนวคิด Connect-Competitive-Sustainable ภายใต้ความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตมาโดยตลอด แต่ยังไม่สามารถทำให้ GDP ขยายตัวได้เกินกว่า 5% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

               

ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงเป็นโจทย์สำคัญนับจากนี้ที่รัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนทุกภาคส่วน ต้องเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยตลอดระยะเวลาของการจัดสัมมนาหอการค้าฯ คาดว่าจะมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

ไฮไลต์กิจกรรมภายในงาน

1.Main stage ฉายภาพทิศทางอนาคตเศรษฐกิจไทย โดยผู้บริหารภาครัฐและเอกชน อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนา หัวข้อ “90 ปี แห่งความยั่งยืน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย” นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พาณิชย์ยุคใหม่ การค้าไทยเชื่อมโลก”, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566,

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และคนทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”, และนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมขึ้นเวทีปาถกฐาพิเศษด้วย

2.การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างแรงบันดาลใจในการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในบริบทใหม่ที่ท้าทาย ได้แก่

กลุ่มที่ 1 “Connect The Dots for Competitiveness” Keynote ได้รับเกียรติจาก นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ และนางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ซึ่งจะมีการพูดคุยถึงประเด็นการนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทยที่มีจุดแข็งเดิมอยู่แล้วผ่านแนวทางการขับเคลื่อน Soft Power เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของไทย ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการนำเอา Digital Transformation มาใช้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

ส่วนกลุ่มที่ 2 “Connect The Dots for Sustainability” Keynote ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวทาง SDGs เน้นการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงแนวทางการพัฒนาคนในองค์กรซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการ Upskilll & Reskill ทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแบ่งปันประสบการณ์การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค กับอดีตประธานหอการค้าทั่วประเทศ, การเสวนา หัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการพลิกฟื้นประเทศไทย” ของกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และเวทีเสวนาอดีตประธานกรรมการหอการค้าไทย หัวข้อ “90 ปี หอการค้าไทยจะก้าวต่อไปอย่างไร” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ

3.การเปิดตัว Future Crisis หนังสือในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย หนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และจุดประกายความคิดให้กับนักธุรกิจ เพื่อเชื่อมอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต อย่างราบรื่นและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

4.Expanding The Roadmap of Success นิทรรศการ 90 ปี หอการค้าไทย ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จและโมเดลต้นแบบของหอการค้าฯ ภายใต้แนวคิด Connect-Competitive-Sustainable

5.ANNUAL AWARD ประกาศรางวัลเชิดชูการทำงานของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด “สำเภาทอง” ประจำปี 2566, รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น

อย่างไรก็ดี ผลสรุปจากการสัมมนาในครั้งนี้หอการค้าไทยจะได้มีการรวบรวมความคิดเห็น ประเด็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกและเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ จัดทำเป็น “สมุดปกขาว” งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 เสนอต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย