ผู้เลี้ยงโคนมขอขึ้นราคากลางรับซื้อน้ำนม พร้อมดูแลต้นทุนอาหารสัตว์

ธรรมนัส พรหมเผ่า

ธรรมนัสส่งไม้ต่อไชยา เร่งแก้ปัญหาราคาน้ำนมดิบและลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม กก.ละ 2.25 บาท

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมกับนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ในวันนี้ เพื่อรับฟังปัญหาและหาทางออกร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

               

โดยข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีดังนี้

  1. ราคาการซื้อ-ขายน้ำนมดิบมีเสถียรภาพ โดยขอปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมโคหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากกิโลกรัมละ 20.50 บาท เป็นกิโลกรัมละ 22.75 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.25 บาทต่อกิโลกรัม
  2. ลดต้นทุนอาหารสัตว์
  3. ลดภาระต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบของสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยไชยา เร่งหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างเร่งด่วน นายไชยากล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามเรื่องการลดต้นทุนอาหารสัตว์ในคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้จากการทำอาชีพเลี้ยงโคนม

ซึ่งวันนี้ราคาซื้อ-ขายน้ำนมดิบแปรผันไปตามกลไกตลาดจากการผลิตได้น้อย มีผู้รับซื้อจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาสูง แต่สหกรณ์ขาดสภาพคล่องจากการช่วยสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมต้องหาทางออกร่วมกัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯได้วางแผนเบื้องต้น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การลดต้นทุนอาหารสัตว์ (อาหารข้น) 2) สนับสนุนสหกรณ์โคนมที่มีเครื่องมือผลิตอาหารข้นด้วยตนเอง (สหกรณ์ 18 แห่ง กรมปศุสัตว์ 14 แห่ง และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 15 แห่ง) 3) ส่งเสริมและรับซื้อพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูงเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์

4) นำน้ำนมดิบแต่ละแหล่งที่ได้ค่าเฉลี่ย MBR (Methylene Blue Reduction Test) ที่ใกล้เคียงมารวมกัน เพื่อให้ได้น้ำนมดิบเพิ่มมากขึ้น 5) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับสหกรณ์โคนมซื้อแม่โคสาวคืน จำนวน 8,000 ตัว นำมาเลี้ยงคอกกลางของสหกรณ์ 15 แห่งอีกด้วย