กรมประมงเดินหน้า พ.ร.บ.การประมงใหม่ หลัง ครม.ไฟเขียวเข้าสู่รัฐสภา

ธรรมนัส พรหมเผ่า
ธรรมนัส พรหมเผ่า

กรมประมงเดินหน้า หลัง ครม. ผ่าน (ร่าง) พ.ร.บ.การประมงใหม่ “ธรรมนัส” ลั่นชาวประมงจะต้องอยู่ดีกินดี ประเทศไทยต้องกลับไปเป็นผู้นำทางการประมงอีกครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. …. ซึ่งประกอบไปด้วย 34 หลักการ 39 มาตรา ซึ่งเป็นมาตราที่เกี่ยวกับ บทนิยาม องค์กร การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง การติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย มาตรการอนุรักษ์ บทกำหนดโทษ และการกำหนดค่าธรรมเนียมการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จัดทำขึ้นเพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่มีการบัญญัติใช้บังคับอยู่แล้ว เช่น กฎหมายการควบคุมโรงงานหรือแรงงาน การปรับปรุงอัตราโทษให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม และดำรงไว้ซึ่งการประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตของชาวประมง

โดยยังคงหลักการควบคุม การบริหารจัดการการทำการประมง การรายงานการทำการประมง โดยไม่ขัดต่อหลักการต่อต้านการประมง IUU อนุสัญญาและพันธกรณีระหว่างประเทศ มีเจตนารมย์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการประมง และเพื่อเป็นการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทย

ทั้งยังรองรับการจัดระเบียบการประมงทะเลในน่านน้ำอื่น ภายใต้กติการะหว่างประเทศและป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและสามารถทำการประมงอย่างยั่งยืน รวมทั้ง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู และคุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม

ซึ่งต่อจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตามกลไกในรัฐสภา ดังนั้น การที่ ครม. อนุมัติร่างฯ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอร่างกฎหมายเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในสภาต่อไป ซึ่งกรมประมงจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนการพิจารณาร่างฯดังกล่าว เพื่อให้สามารถประกาศออกมาเป็น พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ….

ซึ่งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมอันเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและดำรงอาชีพประมงให้อยู่กับคนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน

“กรมประมง เชื่อมั่นว่า หาก พ.ร.บ.ประมงนี้ มีผลใช้บังคับ พี่น้องชาวประมงและผู้ประกอบการประมงจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน เป็นไปตามที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ได้แถลงต่อประชาชนถึงนโยบายฟื้นชีวิตอุตสาหกรรมประมงให้กลับมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประชาชนด้วยการแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสม เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืน พี่น้องเกษตรกรชาวประมง จะต้องมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

อนึ่ง ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายคณะรัฐมนตรี ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ และผู้แทนชาวประมง (สมาคมชาวประมง) ร่วมกันพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติแก้ไข พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. ….

โดยนำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างฯ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วมาใช้พิจารณายกร่าง รวมทั้งใช้ความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการประมงทั้งระบบ และได้นำข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของชาวประมงมาใช้ในการพิจารณาประกอบการยกร่างฯดังกล่าว


ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง กรมประมงได้นำไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครบถ้วนตามกระบวนการเสนอร่างกฎหมาย และเสนอร่างต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี