ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขกฎหมายประมง เตรียมชงเข้าสภา

ประมง

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. … เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ช่วยเหลือความเดือดร้อนชาวประมง เตรียมผลักดันเข้าสภา

วันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 พ.ศ. … ตามที่ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงเสนอ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง เสนอว่าสืบเนื่องจากบทบัญญัติบางประการของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ไม่สอดคล้องกับวิธีการทำประมงในประเทศ จึงส่งผลกระทบกับชาวประมง ทำให้ชาวประมงบางส่วนต้องเลิกอาชีพทำการประมงไป และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพการทำประมง

โดยในคราวประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.แล้ว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยกรมประมงได้จัดรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. รวมทั้งได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น พร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว


ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯได้เสนอแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมาด้วยแล้ว จำนวน 21 ฉบับ (ประกอบด้วยกฎกระทรวงจำนวน 1 ฉบับ ระเบียบจำนวน 2 ฉบับ และประกาศจำนวน 18 ฉบับ)