‘ธรรมนัส’ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ลุยยกเครื่อง 6,300 แห่ง

‘ธรรมนัส’ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 มุ่งเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สหกรณ์ทั่วไทย 6,300 แห่ง ยกระดับการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำหรับงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดย สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย และเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลาย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตร โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ โดยยึดหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ การแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดที่ดินทำกินให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ ในโอกาสนี้ รมว.ธรรมนัส ได้เปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศ (CLT-Coop International Cooperation Center)

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

เพื่อยกระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและสหกรณ์ต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ร้อยเอกธรรมนัส ได้ร่วมหารือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศมาเลเซีย หรือ ANGKASA สำหรับแนวทางความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการค้าระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ในภูมิภาคอาเซียน (C-2-C) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของสหกรณ์ทั่วประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 6,300 แห่ง สมาชิก 11 ล้านครัวเรือน มีมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมมากถึง 4 ล้านล้านบาท แบ่งประเภทสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในอนาคตต่อไป

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า