กาฬสินธุ์ รับวัคซีนเข็มแรก ป้องกันโรค “ลัมปี สกิน”

รมช.ประภัตร ประเดิมฉีดวัคซีน (LSDV) เข็มแรก จ.กาฬสินธุ์ ป้องกันโรคลัมปี สกิน  พร้อมกระจายวัคซีนครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำกับดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี – สกิน (Lumpy Skin Vaccine : LSDV) พร้อมมอบสารกำจัดแมลงและเวชภัณฑ์สัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ว่า ยังคงกำกับเกษตรกรมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค 5 มาตรการของกรมปศุสัตว์ มีดังนี้ 1.การควบคุมการเคลื่อนย้ายโค – กระบือ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคอย่างเคร่งครัด 2.การเฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด 3.การป้องกันและควบคุมแมลงพาหนะนำโรค ให้เกษตรกรป้องกันโดยใช้สารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์ และโดยรอบฟาร์ม 4.การรักษาสัตว์ป่วยตามอาการ 5.การใช้วัคซีนควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โรคสงบโดยเร็ว

ซึ่งการใช้วัคซีนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนฯ พิจารณากำหนดแผนการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนลัมปี – สกิน ในสัตว์ชนิดโค – กระบือ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นแผนเดียวกัน มีความปลอดภัยต่อสัตว์และเป็นไปตามหลักวิชาการ มีการประเมินความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ และประเมินประสิทธิภาพความคุมโรคหลังจากฉีดวัคซีน

ส่วนมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากกรณีโค – กระบือเสียชีวิตจากโรคลัมปี – สกินนั้น มาตรฐานเดิมอัตรา เงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค – กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวเป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากเกษตรกร สัตว์อายุ น้อยกว่า 6 เดือน โคจ่ายเงินเยียวยา 6,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 8,000 บาทต่อตัว จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัวต่อราย อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 12,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 14,000 บาทต่อตัว อายุมากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 16,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 18,000 บาทต่อตัว อายุมากกว่า 2 ปี โคจ่ายเงินเยียวยา 20,000 บาทต่อตัว กระบือเยียวยา 22,000 บาทต่อตัวนั้น 

ทั้งนี้ กำลังพิจารณานำเรื่องหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อขอปรับเรทการจ่ายเงินชดเชยให้เพิ่มมากขึ้นจากมาตรฐานเดิม และจากเดิมจ่ายเงินชดเชยต่อการตายเพียงไม่เกิน 2 ตัว ก็จะเสนอให้ปรับจ่ายตามจำนวนการเสียชีวิตจริง” รมช.ประภัตร กล่าว

Advertisment

สำหรับ กรมปศุสัตว์ได้มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน (LSDV) มาแล้ว   ล็อตแรก 60,000 โด๊ส ซึ่งเริ่มฉีดเข็มแรกที่จะ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดมากที่สุด พร้อมทั้งอยู่ระหว่างนำเข้า ล็อตที่สอง 300,000 โด๊ส และขณะนี้มีภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนการนำเข้าวัคซีนเพิ่มอีกนับล้านโด๊ส เพื่อให้เพียงพอ และสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมปศุสัตว์ก็พร้อมผลักดันภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ทั้งนี้ วัคซีนล็อตแรกได้ถูกกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตามความเหมาะสมแล้ว