กรมประมงผนึก เวิลด์วิว ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง มุ่งลดคาร์บอน

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิเวิลด์วิว ไคลเมท องค์กรหนุนสิ่งแวดล้อม UN ลงนามความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สู่ประโยชน์อย่างยั่งยืน สอดคล้องเป้าหมายลดคาร์บอน COP26

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามและหารือความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง กรมประมง มูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International Foundation ว่า

การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ระหว่าง กรมประมง มูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International Foundation มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์แหล่งอาศัยและความหลากหลายของสัตว์ทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พร้อมขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

               

นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2559 -2573 (Sustainable Development Goal:SDGs) เป้าหมายที่ 13 Climate Action ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

และเป้าหมายที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 2065 ด้วย

สำหรับมูลนิธิเวิลด์วิว อินเตอร์เนชั่นแนล (WIF) และมูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท (WCF) เป็นองค์กรที่สนับสนุนการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 13 Climate Action และเป้าหมายที่ 14 Life Below Water รวมถึงสนธิสัญญาปารีส (Paris Climate Agreement)

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง มูลนิธิ เวิลด์วิว ไคลเมท และ Worldview International Foundation ที่จะทำให้การอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์ อย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขยายผลออกไปในวงกว้าง