เคาะวงเงิน 200 ล้าน แก้หนี้ครู บอร์ด ก.ค.ศ. ให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 5 แสนบาท

ข้าราชการ ครู

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ เคาะวงเงิน 200 ล้าน เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครู ปล่อยให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 500,000 บาท เริ่ม 27 พ.ย.นี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับราชการครู

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 200,000,000 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2565

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย หรือเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด หรือเป็นหนี้ในฐานะผู้คำประกันที่มีคำพิพากษา

โดยเปิดโอกาสให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งครู, รอง ผอ.รร./ผอ.รร., รอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. และศึกษานิเทศก์ ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ สามารถกู้ยืมเงินคนละไม่เกิน 500,000 บาท ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน 12 ปี (144 งวด)

สามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ที่ต้นสังกัด เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

วงเงินกู้ยืมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้สามารถนำไปชำระหนี้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครูปราศจากหนี้สิน ซึ่งส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลข่าวสารและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2280-7972-3