ทำความรู้จัก Skill Mapping ระบบสำรวจทักษะงาน นโยบายของ อว.

ทักษะงาน Skill mapping

ทำความรู้จัก Skill Mapping ระบบสำรวจความต้องการทักษะการทำงานกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ หนึ่งในนโยบายของ “ศุภมาส อิศรภักดี” รมว.กระทรวง อว. หนุนมหาวิทยาลัยนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในนโยบายของ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในด้านการพัฒนากำลังคนของประเทศ ผ่านระบบอุดมศึกษาคือการหนุนให้มหาวิทยาลัยทำ Skill Mapping หรือแผนที่ทักษะเพื่อระบุทักษะที่สำคัญในการทำงานในสาขาอาชีพสมัยใหม่ และเป็นไปตามความต้องการของประเทศ

โดยการทำ Skill Mapping จะใช้ข้อมูลจากการสำรวจความต้องการทักษะของภาคธุรกิจ และจากฐานข้อมูลการทำงานระดับโลก เพื่อทำการวิเคราะห์หาทักษะที่นักศึกษาควรมี 

นางสาวศุภมาสกล่าวว่า ขณะนี้ได้ประกาศทักษะที่พึงประสงค์ไปแล้ว 5 สาขา ได้แก่ 1.เกษตรสมัยใหม่ 2.การตลาดดิจิทัล 3.การท่องเที่ยวสมัยใหม่ 4.ยานยนต์ไฟฟ้า และ 5.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่จะพัฒนากำลังคน สามารถนำไปปรับใช้ได้ และได้กำหนดแนวทางในการทำ Skill Mapping ในสาขาที่สำคัญอีกประมาณ 10 สาขา และจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนำไปสำรวจดู และใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จัก Skill Mapping พร้อมกับยกตัวอย่างการแสดงผล ดังนี้ 

Skill Mapping คืออะไร ?

Skill Mapping คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เริ่มจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) พัฒนาขึ้นมาเพื่อรวบรวมและแสดงทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานในปัจจุบันจากฝั่งผู้ประกอบการ (Demand Side) เชื่อมโยงทักษะในหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนจากฝั่งสถานศึกษา (Supply Side) เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศและการออกแบบแนวทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองอุปสงค์ภาคแรงงานได้อย่างแท้จริง

จุดเด่น

จุดเด่นของโซลูชั่นดังกล่าว คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ หน่วยงานของรัฐ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวังในการจ้างงานได้

โดยระบบจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาโดยใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บทั้งจากผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงแหล่งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสายงานต่าง ๆ ร่วมกับฐานข้อมูลภายนอกอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครงานที่เป็นที่นิยมอย่าง ลิงก์อิน (LinkedIn) จ๊อบส์ดีบี (JobsDB) นำมารวบรวมและกลั่นกรองก่อนประมวลผลออกมาเป็นฐานข้อมูลกรอบทักษะที่แต่ละสายอาชีพต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งด้านเทคนิคและทักษะทั่วไปเพื่อให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร นอกจากนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังเปิดให้ นักศึกษา ประชาชน ได้เข้าถึงฐานข้อมูลที่แสดงบน Skill Mapping มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของตนให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสายอาชีพได้เช่นกัน

ตัวอย่างการแสดงผลของ Skill Mapping 

สำหรับการแสดงผล Skill Mapping มีหลากหลายสาขา เช่น การตลาดดิจิทัล, Smart Farmer, Tour & Travel, ศิลปะ, อาหาร, ธุรกิจ ฯลฯ

ยกตัวอย่าง Skill Mapping แสดงภาพรวมจำนวนผู้ประกอบอาชีพในกลุ่ม Smart Farmer 5 อันดับ ดังนี้ 

 1. ชาวนา หรือเกษตรกร (Farmer) 321,928 คน 
 2. ภูมิสถาปัตย์ (Landscaper) 96,234 คน
 3. วิศวกรการเกษตร (Agricultural Engineer) 71,529 คน
 4. นักปฐพีวิทยา (Agronomist) 61,197 คน
 5. ผู้จัดการฟาร์ม (Farm Manager) 48,155 คน

skill mapping

นอกจากนั้น ใน Skill Mapping ยังแสดงทักษะที่จำเป็นต้องมีในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ Smart Farmer เช่น ทักษะเรื่องการเกษตร, การเพาะปลูก, การเกษตรยั่งยืน, ธุรกิจการเกษตร ฯลฯ

ส่วนทักษะที่ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่ม Smart Farmer 5 อันดับ ได้แก่

 1. การเกษตร (Agriculture) 108,086 คน
 2. การจัดสวน (Landscaping) 50,819 คน
 3. ฟาร์ม (Farm) 36,713 คน
 4. AutoCAD 31,068 คน
 5. การออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design) 30,096 คน

skill mapping

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีตำแหน่งงานในกลุ่ม Smart Farmer มากที่สุด

 1. การทำฟาร์ม (Farming) 
 2. สถาปัตยกรรมและการวางแผน (Architecture & Planning)
 3. ขายปลีก (Retail)
 4. โครงสร้าง (Construction)
 5. การผลิตอาหาร (Food Production) 

skill mapping