สทศ.ประกาศ ผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ชั้นป.6 และชั้นม.3 พบมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปี”60

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดการประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562 นั้น

ขณะนี้สทศ.ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต ทั้งป.6 และม.3 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม โดยสทศ.วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโอเน็ต จำแนกตามวิชา โดยชั้นป.6 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 วิชา ดังนี้

วิชาภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 701,484 คน คะแนนเฉลี่ย 55.90 สูงสุด 99.25 ต่ำสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 701,456 คน คะแนนเฉลี่ย 39.24 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 701,420 คน คะแนนเฉลี่ย 37.50 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 วิทยาศาสตร์ผู้เข้าสอบ 701,458 คน คะแนนเฉลี่ย 39.93 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00

นางศิริดา กล่าวต่อว่า ส่วนชั้นม.3 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 645,685 คน คะแนนเฉลี่ย 54.42 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 ภาษาอังกฤษ 645,323 คน ตะแนนเฉลี่ย 29.45 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 645,575 คน คะแนนเฉลี่ย 30.04 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.00 และ วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 645,200 คน คะแนนเฉลี่ย 36.10 สูงสุด 100.00 ต่ำสุด 0.001.

Advertisment

“นักเรียนและโรงเรียนสามารถดูผลสอบได้ทาง www.niets.or.th สทศ.ขอให้ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษานำใบรายงานผลการทดสอบโอเน็ต ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สำหรับสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบโอเน็ต สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และม.4 สามารถตรวจสอบผลคะแนน ผ่านทางระบบการรายงานผลอัตโนมัติ (RPS : Reporting Service System) ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th” ผู้อำนวยการสทศ. กล่าว

 

 

 

Advertisment

ที่มา ข่าวสดออนไลน์