มหิดล-ม.สแตรธไคลด์ เดินหน้าหลักสูตร 2 ปริญญา วิศวกรรมชีวการแพทย์

มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์

วิศวะ มหิดล ร่วมกับ ม.สแตรธไคลด์ เดินหน้าหลักสูตร 2 ปริญญา “วิศวกรรมชีวการแพทย์” มอบทุนนักศึกษา พร้อมโอกาสเรียนที่สหราชอาณาจักร 2 ปี หวังปั้นนวัตกรพัฒนาเครื่องมือแพทย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ​​รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นวัตกรรมและวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BioMedical Engineering) มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของประเทศและโลก

ดังนั้นการเสริมสร้างประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ (Medical Hub) ในภูมิภาคโลกอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องสร้างเสริมกำลังคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสร้างสรรค์เฮลท์แคร์ และเฮลท์เทครองรับวิถีอนาคต ท่ามกลางความท้าทายของโรคอุบัติใหม่ และปัญหาทางสุขภาพ

ทั้งนี้คณะวิศวะมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภายใต้แนวนโยบายการบริหารของ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี มีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ของไทยเป็น “วิศวกรชีวการแพทย์” ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในนานาประเทศ เนื่องด้วยแต่ละประเทศให้ความสำคัญต่อสุขภาพ และสถานการณ์โรคภัยซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ สหราชอาณาจักร จะมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2565 รอบ Academically Talented and Gifted Students จำนวน 2 ทุนเปิดสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 23 มิถุนายน 2565 โดยเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ค่าย 2 ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในทุกภาคการศึกษา

ด้าน ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รักษาการหัวหน้าภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตร ป.ตรี 2 ปริญญา Double Degree ระหว่าง 2 สถาบัน ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากร และงานวิจัยคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลก

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก รวมถึงความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีมายาวนานกว่า 15 ปี และมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในหลายประเทศที่มีความพร้อมในการสร้างหลักสูตรร่วมกัน

​ด้านมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรม การได้ทำหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการและรองรับภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของโลก นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีความพร้อมที่จะสามารถร่วมกันพัฒนากิจกรรมในหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและยกระดับพหุศาสตร์ด้านวิศวกรรม

นอกจากนี้ หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเปิดโลกกว้างไปศึกษาในสหราชอาณาจักร ณ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เป็นเวลา 2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเน้นการศึกษาที่ก้าวหน้าในการทำโครงการและงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งจะเสริมประสบการณ์ระดับนานาชาติที่มีคุณประโยชน์ยิ่งต่อผู้เรียน ได้แก่

ความหลากหลายทางด้านโครงงานและงานวิจัย ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ตอัพ จากความสำเร็จและประสบการณ์อันยาวนานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น


​ผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา สามารถสมัครได้จนถึง 23 มิ.ย. 65 ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือโทร 02-4414255 Email: [email protected] , [email protected]

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ