เฟ้นหาเด็กเก่งวิทย์-คณิต รัฐบาลให้ทุนเรียนฟรีกว่า 3,148 ทุน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

คุณหญิงกัลยา มอบนโยบายมหิดลวิทย์และภาคีเครือข่าย เฟ้นหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษวิทย์-คณิตหลักสูตรทุนเรียนฟรีของรัฐบาลระดับ ม.ปลาย สร้างนักวิจัยและนวัตกรคนดีมีจิตอาสาขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย เผยปีการศึกษา 2566 มีทุนเรียนฟรีกว่า 3,148 ทุน เปิดรับสมัครถึง 31 ส.ค.นี้

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าเรียนในโครงการทุนเรียนฟรีด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ว่า โครงการเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง

โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลทุกแห่งเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (จภ.) 12 แห่ง, โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 19 แห่ง, สถาบันโคเซ็น สจล., สถาบันโคเซ็น มจธ. และโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 20 แห่ง

Advertisement

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า ต้องพัฒนาให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยกระดับไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี พ.ศ. 2580 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และต้องมีการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องกัน

โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ มีพื้นฐานองค์ความรู้และสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุ้นเคยกับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยในแต่ละปีมีนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่า 3.00 กว่า 20,000 คน สนใจเข้าศึกษาในโรงเรียนและโครงการของรัฐบาลกว่า 50 แห่ง

Advertisement

“ภายใต้โลกที่เรียกว่า VUCA WORLD ที่เต็มไปด้วยความผันผวน แม้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจะมีความสำคัญ แต่การพัฒนาเด็กต่อจากนี้ไป ดิฉันย้ำเสมอว่า ต้องเปลี่ยน STEM เป็น STEAM โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือ A -Art of Living นั่นหมายถึงเด็กต้องเข้าใจและมีศิลปะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วย ไม่เก่งด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ต้องส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี มีจิตอาสา ปลูกฝังความรู้สึกของความเป็นผู้ให้ ให้เวลา ให้ความเข้าใจ ให้ความเมตตา นอกจากนี้ยังต้องฝึกให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อประเทศไทย ไม่ลืมความเป็นไทย” คุณหญิงกัลยา กล่าว

ด้าน ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือเอ็มวิทย์ (MWIT) ในฐานะโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักในระบบการสอบคัดเลือกเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการสำคัญของรัฐบาล

ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 มีทุนเรียนฟรีในโครงการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 3,148 ทุน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 240 ทุน โรงเรียน จภ. 12 แห่ง 1,728 ทุน โครงการ วมว. 19 แห่ง 900 ทุน สถาบันโคเซ็น สจล. 144 ทุน สถาบันโคเซ็น มจธ. 96 ทุน และโครงการ พสวท. 40 ทุน สำหรับนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครสอบได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 ที่เว็ปไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ https://www.mwit.ac.th/

Advertisement

“ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทุกโครงการมาประชุมกำหนดแผนงานหลักและแผนสำรองร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.3 ได้วางแผนเตรียมความพร้อมในการสมัครและสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสองอย่างเป็นระบบโดยการสอบรอบแรก จะดำเนินการจัดสอบผ่านระบบการจัดสอบของ MWIT จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และทุกโครงการจะประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 จากนั้นน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละโรงเรียนหรือโครงการสามารถยืนยันและเข้าสอบรอบสองของโครงการต่าง ๆ ได้

โดยกำหนดการสอบรอบสองมีดังนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดสอบในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 / โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจัดสอบในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 / โครงการ วมว. จัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 มกราคม 2566 / สถาบันโคเซ็น สจล. จัดสอบในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 / สถาบันโคเซ็น มจธ. จัดสอบในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 และ โครงการ พสวท. จัดสอบในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566”