ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี Global CEO for One Month-

ต้องยอมรับว่าการก้าวข้ามจากการเป็นนิสิต-นักศึกษา สู่โลกแห่งการทำงานจริง มีปัญหาและอุปสรรคอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องของทักษะการสื่อสาร ที่ไม่สามารถอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ได้ การคิดอย่างเป็นระบบ และการขาดความรู้ทางด้านภาษา

ที่สำคัญที่สุดคือ การขาดทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องจากระบบการศึกษามุ่งเน้น และให้ความสำคัญเรื่องขององค์ความรู้ และทฤษฎี ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “Hard Skills” มากเกินไป จึงทำให้บัณฑิตขาดทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะทางด้านอารมณ์ในลักษณะ “Soft Skills”

ดังนั้น กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ในฐานะผู้นำระดับโลกทางด้านการให้บริการทางด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งการจัดหาพนักงานชั่วคราว พนักงานประจำ จัดทำโปรแกรม Career Transition และการพัฒนาคนเก่งขององค์กร ตลอดจนการจัดหาพนักงาน outsource จึงให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องแรงงาน (Work Force) ในมิติต่าง ๆ ทั้งในภาพรวมระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

โดยเฉพาะปัญหาของคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน จึงได้มีการจัดโครงการ “CEO for One Month” ขึ้น ทั้งนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่มาสัมผัสประสบการณ์การเป็นผู้บริหารระดับสูง เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงอย่างใกล้ชิดกับ CEO อเด็คโก้ ในประเทศของตน

ทั้งยังจะได้รับโอกาสเข้าคัดเลือกเป็น “Global CEO for One Month” โดยผู้ชนะจะได้ทำงานร่วมกับ “Alain Dehaze” ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ที่สำนักงานใหญ่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

“ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์” ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค-ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า จากช่องว่างของก้าวข้ามจากโลกแห่งการเรียนสู่โลกแห่งการทำงานของคนรุ่นใหม่ ถือว่ามีปัญหาและอุปสรรคมาก ทำให้เมื่อ 3 ปีผ่านมา อเด็คโก้จึงได้จัดโครงการ CEO for One Month ซึ่งเป็นโครงการระดับโลก ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนรุ่นใหม่

“โครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ การเป็นผู้บริหารระดับสูง ร่วมเรียนรู้ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ CEO อเด็คโก้ในประเทศของตน เป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม โดยจะได้เข้ามาดูงานด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ”

“ตลอดจนเข้ามาเรียนรู้ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความสามารถและความเป็นผู้นำ กลยุทธ์ขององค์กร และการรับมือกับความท้าทายของตลาดแรงงาน”

สำหรับปีนี้มีตัวแทนของแต่ละประเทศที่ได้รับคัดเลือกเป็น CEO for One Month จำนวน 48 คน ใน 48 ประเทศ โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 120,000 คนจากทั่วโลก ก่อนที่จะถูกคัดเลือกให้เหลือ 10 คน ในรอบ Final List และจะได้เข้าร่วม Boot Camp ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส สุดท้ายจะคัดเลือกให้เหลือ 5 คน เพื่อทำการสัมภาษณ์กับ Executive Board ระดับโลก ก่อนที่จะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน ที่จะมาเป็น CEO Global ต่อไป

“ธิดารัตน์” กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประเทศไทยได้คัดเลือก CEO fo One Month มาตั้งแต่กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 ผ่านมา โดยมีผู้สมัครเข้ามาร่วมกว่า 400 คน ซึ่งมีขั้นตอนในการคัดเลือกที่หลากหลาย ทั้ง VDO Challenge และ Assessment Process

“รอบสุดท้ายคัดเลือกให้เหลือ 10 คน แล้วกลับมาทำ Assessment Day ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเข้ามาทดสอบความสามารถ ค้นหาจุดแข็งและแรงบันดาลใจ รวมถึงนำเสนอแผนธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกิจอเด็คโก้ และในที่สุดจะคัดเลือกให้เหลือ 4 คน ก่อนที่จะมา in-depth interview กับดิฉัน ในฐานะ CEO”

“จนที่สุดเราได้ผู้ชนะในโครงการ CEO for One Month 2017 ประจำประเทศไทย ได้แก่ “เอกสกุล เจริญศุภกุล” ว่าที่บัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเขาทำให้เห็นว่าตัวเองมีศักยภาพในการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ และความสนใจในด้านเทคโนโลยี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และเข้าใจธุรกิจ ทั้งยังมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตการทำงานองค์กรและสังคม ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ CEO ควรมี”

“เอกสกุล เจริญศุภกุล” ผู้ชนะในโครงการ CEO for One Month 2017 ประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ตัวเองเรียนมาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทฤษฎี เรื่องขององค์ความรู้ แต่ในเรื่องของการปฏิบัติ หรือการนำมาใช้จริงในการทำงานจะต้องทำอย่างไรนั้น ตัวเองไม่สามารถรู้ได้เลย และคิดว่าโครงการนี้น่าจะตอบโจทย์ได้

“เราเข้ามาทำงานจริงกับ CEO ได้เห็นรูปแบบของการงานตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่าง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะได้เข้ามาเรียนรู้ เข้ามาเห็น ซึ่งทำให้ผมเข้าใจว่าบางอย่างทฤษฎีก็ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง จากนั้นก็รู้ว่าจะต้องนำเอาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์กับการทำงานอย่างไรต่อไป สำหรับการเตรียมตัวของผม จะเน้นเรื่องการสร้างความแตกต่าง ตั้งแต่เรื่องของการทำ VDO Challenge รวมถึงต้องศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอเด็คโก้ ในมิติต่าง ๆ แต่ในรอบสุดท้าย แม้ว่าจะเตรียมตัวมาดี แต่โปรแกรมต่าง ๆ ที่เขาจัดขึ้นมานั้น กลับวัดผลในสิ่งที่เราไม่ได้คิดมาก่อน”

“มีทั้งเรื่องการนำเสนอแผนธุรกิจ โดยยกตัวอย่างว่า ถ้าจะทำสตาร์ตอัพขึ้นมา 1 ตัว จะมีข้อกำหนดว่าต้องใช้กับคนทำงาน ทำให้เกิดการพูดคุยกัน และเกี่ยวข้องกับร้านอาหาร เพื่อเสนอเป็น Product ขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่ว่าต้องเก่งอย่างเดียว แต่จะต้องรู้การทำงานเป็นทีม รู้จักการบริหารคน ไม่ใช่จะเด่นอยู่เพียงคนเดียว และเราจะต้องสัมภาษณ์กับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ จนที่สุด รอบสุดท้ายจึงมาสัมภาษณ์กับ CEO”

“เมื่อผมได้รับคัดเลือกเป็น CEO for One Month แล้ว ผมได้เข้ามาทำงานกับ CEO อเด็คโก้ประเทศไทย ถือว่าเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมาย เพราะนอกจากจะได้เรียนรู้ว่า องค์กรมีกระบวนการทำงานอย่างไร ยังได้เห็นถึงความท้าทายในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งข้อดี ข้อเสีย และโอกาสที่มีในธุรกิจนี้ด้วย”

“เอกสกุล” กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเรียนรู้การทำงานร่วมกับอเด็คโก้ใน 1 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม ผู้บริหารโครงการในระดับโลกยังมีงานมาให้ทำอยู่เรื่อย ๆ เพื่อจะเอาผลงานไปวัดผลในการเข้าไปสู่ในรอบต่อ ๆ ไป

“งานที่ถูก Assign มา จะมี 5 เรื่อง แต่หนึ่งในเรื่องที่สำคัญ คือ Creativity Project ซึ่งหลังจากเรียนรู้การทำงานของอเด็คโก้แล้ว จะทำอย่างไรให้ธุรกิจอเด็คโก้นี้ยุติลง เปรียบตัวเองเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ แล้วให้นำเสนอเป็น Project ขึ้นไป รวมถึงตัว Innovation Project ที่เป็นการหารูปแบบใหม่ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของอเด็คโก้ต่อไป”

“หลังจากนี้จะมีการประเมินผล และมีการสัมภาษณ์ จากผู้บริหารโครงการในระดับโลก เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วม Boot Camp ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะประกาศผลรอบในวันที่ 4 กันยายนจะถึงนี้”

“ซึ่งผมก็ลุ้นให้ตัวเองเข้าไปถึงรอบนี้เหมือนกัน”