การใช้พลังงานและการจัดหา (ม.ค.-ส.ค. 60)-

คอลัมน์ DATA

 

กรมธุรกิจพลังงาน รายงานความต้องการใช้และจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วง ม.ค.-ส.ค. 60 ระบุความต้องการใช้พลังงานในประเทศรวม 36,274 ล้านลิตร หรือที่เฉลี่ย 149.3 ล้านลิตร/วัน หรือ 939,088 บาร์เรล/วัน คิดเป็น 81.4% ของปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจำหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 3.8 ล้านลิตร หรือคิดเป็น 2.6% การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันดีเซลหมุนช้า คิดเป็น 151.5% รวมถึงในกลุ่มน้ำมันอากาศยาน (JET) เพิ่มขึ้น 3.7% กลุ่มน้ำมันเบนซิน 3.2% กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2.3% และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 2.2% ทั้งนี้ ในส่วนของประเภทที่ความต้องการใช้ลดลงคือน้ำมันก๊าดลดลง 32% และน้ำมันเตา 8.9%

ในส่วนของการส่งออกพลังงานรวม 6,732 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยที่ 24.7 ล้านลิตร หรือ 174,231 บาร์เรล/วัน ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 1.8 ล้านลิตร/วัน หรือคิดเป็น 6.8% โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 84,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 23,216 ล้านบาท คิดเป็น 37.9% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการส่งออกก๊าซ LPG ที่ 240.1% กลุ่มน้ำมันอากาศยานที่ 50.6% และกลุ่มน้ำมันเบนซิน 11.3% ในขณะที่กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง 0.9%

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดหามีปริมาณรวม 46,240 ล้านลิตร หรือเฉลี่ย 190.3 ล้านลิตร/วัน หรือ 1,196.976 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 12.8 ล้านลิตร หรือ 7.2% โดยแบ่งเป็นการผลิตในประเทศรวม 44,574 ล้านลิตร เฉลี่ยที่ 183.4 ล้านลิตร หรือ 1,153,575 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 14.1 ล้านลิตร หรือ 8.4% (ไม่รวมแอลพีจีที่ได้จากการผสมโพรเพน บิวเทนที่นำเข้ารวม 334.8 ล้านกิโลกรัม แต่รวมเบนซินพื้นฐานนำเข้ารวมอยู่ในปริมาณการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์แล้ว) เป็นการเพิ่มขึ้นของก๊าซ LPG 21.9% กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 7.6% กลุ่มน้ำมันอากาศยาน 6.3% กลุ่มน้ำมันเบนซิน 4.2% และน้ำมันเตา 3.3% ในขณะที่น้ำมันก๊าดลดลง 17.2%

ส่วนการนำเข้าจากต่างประเทศรวม 1,666 ล้านลิตร เฉลี่ย 6.9 ล้านลิตร/วัน หรือ 43,401 บาร์เรล/วัน ลดลงเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 0.3 ล้านลิตร/วัน หรือ 4.3% ทั้งนี้ ในการนำเข้ารวมโพรเพนและบิวเทนเพื่อการผสมเป็นก๊าซ LPG และรวมการนำเข้าก๊าซ LPG มาเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน เพื่อรอการส่งออกแต่ไม่รวมปริมาณการนำเข้าน้ำมันเบนซินเพื่อการผลิตแก๊สโซฮอล์ รวม 1,157 ล้านลิตร หรือเฉลี่ย 4.8 ล้านลิตร/วัน แต่หากรวมปริมาณนำเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐานด้วยนั้นจะมีปริมาณนำเข้ารวม 2,823 ล้านลิตร เฉลี่ย 11.6 ล้านลิตร/วัน มูลค่าการนำเข้ารวม 40,484 ล้านบาท ปริมาณการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 0.9 ล้านลิตร/วัน และมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น 11,523 ล้านบาท

และในส่วนของน้ำมันดิบนั้น มีปริมาณนำเข้ารวม 34,436 ล้านลิตร หรือเฉลี่ย 141.7 ล้านลิตร/วัน หรือ 891,285 บาร์เรล/วัน ส่วนใหญ่มาจากแหล่งตะวันออกกลางที่ 21,187 ล้านลิตร คิดเป็น 61.5% ตะวันออกไกล 7,212 ล้านลิตร คิดเป็น 20.9% ส่วนแหล่งอื่น ๆ นั้นอยู่ที่ 6,038 ล้านลิตร คิดเป็น 17.5% ส่วนมูลค่านำเข้า 400,004 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,146 ล้านลิตร คิดเป็น 6.7% มูลค่านำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้น 102,270 ล้านบาทคิดเป็น 34.4%