“ดีป้า” ผุดหลักสูตรปั้นผู้บริหาร เตรียมคนไทยพร้อมรับยุคดิจิทัล-

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) มีพันธกิจหลายประการในการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งหนึ่งในพันธกิจคือการสร้างบุคลากรให้พร้อมสำหรับ Digital Transformation เพราะเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของคนทั้งโลกให้ดีขึ้น

“ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต” รองผู้อำนวยการกลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล ดีป้า ให้รายละเอียดว่า แนวทางการสร้างคนจะเน้น 4 ด้านคือ 1.ส่งเสริมขีดความสามารถของการผลิต เพราะดิจิทัลมีส่วนสำคัญต่อทุกธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรม อย่างโรงงานได้ปรับเปลี่ยนจากการใช้กำลังคนหรือเครื่องจักรหนักเบา มาเป็นการใช้อุปกรณ์ไอโอที (IOT) ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หมายความว่าในอนาคตสินค้าที่ผลิตออกมาจะมีต้นทุนถูกลงเรื่อย ๆ และมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งหากไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ จะทำให้มีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง เท่ากับเป็นการเสียโอกาสในการทำธุรกิจ

2.ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม เพราะดิจิทัลทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกัน และสร้างโอกาสกันได้มากขึ้น เห็นได้จากโครงการเน็ตประชารัฐที่มีเป้าหมายในการเชื่อมต่อ 74,000 กว่าหมู่บ้านให้ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างครอบคลุม ภายในปีนี้จะเชื่อมต่อ 24,700 หมู่บ้าน นับเป็นการสร้างโอกาสและเปิดประสบการณ์ในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก

3.ส่งเสริมปฏิรูปภาครัฐ โดยให้หน่วยงานรัฐมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานมากขึ้น และ 4.ส่งเสริมทุนมนุษย์ เพราะคนเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันให้คนไทยสามารถใช้ดิจิทัลในการทำธุรกิจ รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง

“ดร.รัฐศาสตร์” บอกว่า ดีป้าได้จัดทำหลักสูตร DEPA Digital Academy”s Top Executive Programs โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร และเจ้าของกิจการต่าง ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัว และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารได้ดียิ่งขึ้น โดยหลักสูตรจะมีความหลากหลายและครอบคลุมตั้งแต่ระดับ Top Executive เบอร์หนึ่งขององค์กรต้องเข้าใจภาพรวมและนโยบายการบริหารทั้งหมด รองลงมาคือระดับปฏิบัติการที่เป็นผู้ดูแลนโยบายต่าง ๆ และหลักสูตรซึ่งลงเนื้อหาเชิงลึกใน 3 เรื่อง ได้แก่ การผลิตอุตสาหกรรม, ภาคเกษตรกรรม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา (Smart Cities)

“เราเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะให้ความรู้ที่ครบถ้วน และพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนงานทั้งหมด เพราะเรายังมีหลักสูตรที่จะเข้าไปส่งเสริมให้กับกลุ่มคนระดับชุมชนทั้งผู้สูงอายุ เยาวชน หรือคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นภาค S-curve, New S-curve หรือ Digital Industry ก็ตาม ซึ่งเรามีโครงการและหลักสูตรที่จะเข้าไปเสริมแกร่งให้เกิดขุมกำลังดิจิทัลอย่างทั่วถึง”

“เพราะเป้าหมายของดีป้าคือต้องการให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ดิจิทัลในการพัฒนาประเทศ และช่วยส่งเสริมคุณภาพสังคม ตอนนี้เรามีแล้ว 5 หลักสูตรที่จะเปิดภายในปลายปีนี้และต้นปีหน้า รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น และล้อไปตามความเปลี่ยนแปลงของดิจิทัลในอนาคต”