TGE เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น จองซื้อ 9-11 ส.ค.

TGE บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บมจ.ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ หรือ TGE เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 9-11 สิงหาคมนี้

นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGE  เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบัน TGE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งหมด 51.7 MW

ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า TGE, TPG และ TBP จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.7 MW มีสัญญาซื้อขายไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20.3 MW ภายใต้ระบบ Feed-in Tariff (FiT) ตลอดอายุสัญญา

และมีปริมาณไฟฟ้าขายให้แก่กลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรม ภายใต้สัญญาแบบ Non Firm อีก 7.0 MW นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้า TES SKW จังหวัดสระแก้ว, โรงไฟฟ้า TES RBR จังหวัดราชบุรี และโรงไฟฟ้า TES CPN จังหวัดชุมพร กำลังการผลิตติดตั้งรวม 22 MW ซึ่งได้รับคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนแล้ว ขั้นตอนต่อไปการไฟฟ้าจะเปิดรับยื่นคำเสนอขายไฟฟ้าและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในปี 2567

Advertisment

ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TGE กล่าวว่า บริษัทมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายอื่น ๆ ดังนี้ 1) การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยในระยะสั้นจะมุ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนสูง 2) การนำเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

3) การมีความมั่นคงด้านวัตถุดิบจากทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งอยู่ในแหล่งเพาะปลูกปาล์มที่สำคัญของประเทศ และการเป็นบริษัทในกลุ่มท่าฉางอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม จึงนำผลพลอยได้มาใช้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงการรับซื้อวัตถุดิบชีวมวลหลากหลายประเภทจากเกษตรกรรอบพื้นที่โรงงาน

4) การผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในต้นทุนต่ำ โดยออกแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลให้รองรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิด ทั้งเชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูงมากและเผาวัตถุดิบชีวมวลประเภททะลายปาล์มเปล่าได้ 100% ส่วนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนจะใช้เทคโนโลยีที่เผาขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูงและใช้กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบเผาตรงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดแยก

5) ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความสำคัญกับแนวทางพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ทั้งหมดนี้ทำให้ TGE เป็นบริษัทพลังงานที่มีคุณภาพ สามารถสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

Advertisment

โดยมีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งโรงไฟฟ้าเป็นไม่น้อยกว่า 200 MW ภายในปี 2575 เน้นลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ รับโอกาสเติบโตไปกับเมกะเทรนด์ Green Energy และนโยบายของภาครัฐที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานจากขยะ พร้อมหาโอกาสขยายธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ รวมทั้งแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดการเติบโตในอนาคต

นางสาวพัชรา ทองประไพ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน TGE กล่าวว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา แต่บริษัทยังรักษาการเติบโตแข็งแกร่ง โดยผลการดำเนินงานช่วงปี 2562-2564 มีรายได้รวม 347.5 ล้านบาท 713.5 ล้านบาท และ 807.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 52.4% ต่อปี

ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2565 มีรายได้รวม 233.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 51.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของ TGE โดยจุดเด่นของหุ้นตัวนี้อยู่ที่รายได้และกระแสเงินสดที่มั่นคง มีอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง

โดย TGE มี EBITDA Margin เฉลี่ยที่สูงถึง 47% สูงกว่าผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจเดียวกัน เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการมีวัตถุดิบที่เพียงพอและมั่นคง สามารถผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนต่ำ อีกทั้ง TGE ยังมีแผนขยายสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะที่มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงมีศักยภาพที่จะขยายกำลังการผลิตให้เติบโตและสร้างกำไรที่ดีได้ในอนาคต

สำหรับราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio​) เท่ากับ 15.3 เท่า เทียบกำไรสุทธิที่ 0.13 บาทต่อหุ้น

โดยหุ้น TGE จะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 คาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ TGE มีทุนจดทะเบียน 1,100 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 800 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,600 ล้านหุ้น และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 600 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 27.3% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ชำระเงินกู้ยืมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ