ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ แต่งตั้ง-โยกย้าย ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักงาน-ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ แต่งตั้ง-โยกย้าย ระดับผู้อำนวยการฝ่าย รวม 12 ตำแหน่ง

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการแต่งตั้งและสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อรองรับโครงสร้างองค์กรใหม่และทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

ผู้อำนวยการฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

 1. นายพุฒิเมศ ธนฤกษ์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล
 2. นางจุไรวรรณ ศรีเตียเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระดมทุน
 3. นายกฤษณ์ ตันติภิรมย์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน
 4. นายสิริยศ ภูนุช เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายงานเลขาธิการ
 5. นางสาวนภาพร สิทธิโชคพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการฝ่ายที่มีการสับเปลี่ยน

 1. นายเอกพล แสวงศรี เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร
 2. นางศิษฏศรี นาคะศิริ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบธุรกิจ
 3. นายปริย เตชะมวลไววิทย์ เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
 4. นางสาวชุติมา ลีลาจินดามัย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายระดมทุน
 5. นายทรงยศ บรรจงมณี เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนตราสารทุน 2
 6. นางสาวชลธิดา ภักดีไทย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
 7. นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย เป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล

https://www.sec.or.th/TH/Documents/AboutUs/org-chart-th.pdf