แบงก์ชาติประกาศวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสถาบันการเงินทุกแห่ง

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมสำหรับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่ง เป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งการบริโภคและการท่องเที่ยว

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2566 เรื่องการกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ลงนามโดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติ ครม.เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 จำนวน 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 66 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว (4-7 พ.ค.) ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

อีกทั้งการที่ ครม.มีมติกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้าจะช่วยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป


ประกาศ ธปท วันหยุดพิเศษ