กรุงไทย รับเงินฝากพิเศษ 13 เดือน ดอกเบี้ย 1.357% ถึง 15 พ.ค. นี้

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับเงินฝากประจำพิเศษ Krungthai Birthday ระยะ 13 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 1.357% ต่อปี เริ่มวันนี้ถึง 15 พ.ค. 2566 เท่านั้น

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้ออกโปรดักต์ใหม่ “เงินฝากประจำพิเศษ Krungthai Birthday ระยะเวลา 13 เดือน” อัตราดอกเบี้ย 1.357% ต่อปี โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ไปจนถึง 15 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยเปิดรับฝากจากบุคคลธรรมดา (บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ) นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, สภากาชาดไทย, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ) และราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล)

ซึ่งต้องเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และฝากแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) หากถอนก่อน 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย,

ถอนหลัง 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป จะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร

Advertisment

ครบกำหนดฝากให้ถือว่าเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เป็นอันสิ้นสุดลง โดยธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน เป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ ขณะนั้น โดยยังคงใช้สมุดบัญชีเดิมและเลขที่บัญชีเดิม

และห้ามนำเงินฝากไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อหรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่น ๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

Advertisment