ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนผู้แนะนำลงทุน ยักยอกทรัพย์ลูกค้าขายหน่วยลงทุน

ก.ล.ต.

ก.ล.ต.สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยการลักลอบขายหน่วยลงทุนยักยอกทรัพย์สิน ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทยและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างปี 2557-2564 นางสาวนฤอรกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

โดยลักลอบขายหน่วยลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจำนวนหลายรายการ ด้วยการลักลอบใช้รหัสของพนักงานรายอื่น ในการอนุมัติขายหน่วยลงทุนและถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุน รวมถึงปลอมลายมือชื่อลูกค้าในใบคำสั่งขายและใบถอนเงินค่าขายหน่วยลงทุน ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายรวมทั้งสิ้น 3,506,112.49 บาท

โดย ก.ล.ต.พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของนางสาวนฤอรเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในตลาดทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบของนางสาวนฤอรเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไป เป็นเวลา 6 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566

Advertisement

ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาข้างต้น ก.ล.ต.ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ก.ล.ต.ขอย้ำให้ผู้ลงทุนตรวจสอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ตรวจสอบบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ หากพบการซื้อขายหรือการถอนเงินที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้สั่ง ควรปฏิเสธหรือทักท้วงโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้