ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ ฉัตรชัย ทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์แก้หนี้เกษตรกร

นายฉัตรชัย ศิริไล

ฉัตรชัย ผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ เข้าทำงานวันแรก โชว์วิสัยทัศน์ขับเคลื่อนองค์กรแก่ผู้บริหาร-พนักงานทั่วประเทศ ประกาศแก้หนี้-ยกระดับภาคเกษตรไทยไปสู่สากล

วันที่ 27 มีนาคม 2566 รายงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ ได้สื่อสารนโยบายในการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร First Speech ภายใต้หัวข้อ “สื่อสารทิศทางการทำงาน เพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ” ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นวันแรก

ทั้งนี้ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ได้แก่ การบริหารจัดการคุณภาพหนี้ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการการผลิต การพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด

Advertisement

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมวินัยทางการเงินอย่างเป็นระบบ อันนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตในชนบทให้ดีขึ้น (Better Life) สร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็ง (Better Community) และสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น (Better Pride) เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบ VDO Conference