ALL บอร์ด 2 ราย “มนัส-ดลวัฒน์” แจ้งลาออกด่วน

ALL คณกรรมการบริษัท 2 ราย “มนัส แจ่มเวหา-ดลวัฒน์ พรมชินวงศ์” แจ้งลาออกทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 4 ก.ค. ให้เหตุผลมีภารกิจที่มากขึ้น-เหตุผลด้านสุขภาพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีกรรมการลาออกจากตำแหน่งรวม 2 ท่านคือ

1.นายมนัส แจ่มเวหา ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจที่มากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

2.นายดลวัฒน์ พรมชินวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจที่มากขึ้น และด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เป็นต้น ไป

ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และจะเรียนแจ้งให้ทราบต่อไป


ALL