JASIF ป่วน! เอฟเฟ็กต์ดีลขาย 3BB ไม่จบ เจอเบรกจ่ายค่าเช่ากว่า 288 ล้าน

3BB จ่ายค่าเช่าที่ค้าง พร้อมค่าปรับให้ JASIF

ผู้จัดการ JASIF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ดีลขาย 3BB ให้ AWN ติดอยู่ กสทช. ชี้ปัจจุบันผู้เช่าทรัพย์สินขาดสภาพคล่องหนัก ต้องขอหยุดพักจ่ายค่าเช่าภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่ากว่า 288 ล้านบาท ตั้งแต่งวด 1 ก.ค. 2566 แถมเสนอขอแก้สัญญาค่าเช่าหลักขยายเวลาเพิ่มถึงปี 2581 จากเดิมสิ้นสุด 29 ม.ค. 2575

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่า

ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุน และการขายหุ้นสามัญในบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB หรือ 3BB ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่ที่ประชุมได้มีมตินั้น

               

ในปัจจุบันธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญใน TTTBB ดังกล่าว ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกรโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองทุนจึงยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขสัญญาใด ๆ กับ TTTB JAS และ AWN ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 JAS ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนจำนวนร้อยละ 19 ของหน่วยลงทุนทั้งหมด ได้แจ้งต่อบริษัทจัดการ โดยมีใจความสำคัญว่า

1.TTTBB ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สินจากกองทุน และเป็นบริษัทย่อยของ JAS ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ หรือถดถอยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสำคัญในการประกอบการไปจากสภาพเดิมอย่างมาก

อาทิเช่น กรณีการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนกระทั่งกลางปี 2566 กรณีการเกิดสงครามยูเครนตั้งแต่ต้นปี 2564 กรณีการแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่ดำเนินต่อเนื่องมาตลอดหลายปีจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

TTTBB จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 TTTBB สามารถชำระเฉพาะค่าเช่ารายเดือนตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) เท่านั้น (มูลค่า 654.39 ล้นบาท) แต่ TTTBB ไม่อยู่ในวิสัย และความสามารถที่จะดำเนินการชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement) (มูลค่า 288.69 ล้านบาท) ได้

โดย TITBB มีความจำเป็นต้องหยุดพักการชำระค่าเช่าตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าไว้ก่อนสำหรับการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดย TTTBB เสนอที่จะชดเชยรายได้ให้แก่กองทุนต่อไป

2.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีผลกับ TTTBB และเพื่อให้ TTTBB สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เพื่อจะได้มีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการบริหารสภาพคล่องของ TTTBB และสามารถที่จะชำระเงินค่าเช่าให้แก่กองทุนต่อไป TTTBB จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขสัญญาที่มีกับกองทุน

3.JAS ได้ขอให้บริษัทจัดการดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนภายใน 45 วัน เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

3.1 พิจารณายกเลิก (ก) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเข่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement)

และ (ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน (Amended and Restated Marketing Services Agreement) ทั้งนี้ ให้มีผลเป็นการยกเลิก และระงับการชำระเงินตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติเป็นต้นไป และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และ

3.2 พิจารณาแก้ไขสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (Amended and Restated Main Lease Agreement) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ คือ การขยายอายุของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 29 มกราคม 2575 ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2581 และกำหนดอัตราค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2575 จนถึง 31 ธันวาคม 2575 จะเท่ากับ 402.37 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือน

ทั้งนี้ อัตราค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2576 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2581 จะมีการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าดังกล่าวข้างต้น ทุกวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ล่าสุดที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0 ต่อปี

ทั้งนี้ การแก้ไขสัญญาครั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของกองทุนรวมที่จะใช้สิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักไปอีก 10 ปี หลังจากวันที่ 29 มกราคม 2575 หากรายได้จากอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์ในส่วนของค่าบริการ FTTX และ xDSL ของ TTTBB ในปี 2573 ตามงบการงินรวม ไม่น้อยกว่า 40,000,000,000 บาท ตามข้อตกลงเดิมของสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ดี หากกองทุนใช้สิทธิต่ออายุดังกล่าวและได้เข้าทำสัญญาเช่าฉบับใหม่กับ TTTBB แล้ว ให้ถือว่าข้อตกลงตามหนังสือของ JAS ในเรื่องการต่ออายุสิ้นสุดลง รวมถึงการแก้ไขสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สิน และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาโอนสิทธิตามสัญญาให้บริการโครงข่าย และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

3.3 พิจารณาผ่อนผันการผิดนัดชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (Amended and Restated Rental Assurance Agreement) นับจากงวดเดือนกรกฎาคม 2566 (ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566) จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติพิจารณาเรื่องที่เสนอ โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับผู้เช่าอันเนื่องมาจากการผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าดังกล่าว

ทั้งนี้ TTTBB จะชำระค่าเช่าค้างชำระดังกล่าว โดยแบ่งชำระเป็น 6 งวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยจะเริ่มชำระตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป จนถึงงวดเดือนมิถุนายน 2567 โดยจะชำระในวันครบกำหนดชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าหลัก

ในการนี้ บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการเสนอเรื่องข้างต้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อพิจารณา โดยหากมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป