หุ้น ALL ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย “C” เร่งจ้างทนายยื่นฟื้นฟูกิจการ

หุ้น ALL

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ ขึ้นเครื่องหมาย “C” หุ้น ALL เหตุส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ขณะที่ทางบริษัทขาดสภาพคล่องหนัก บอร์ดไฟเขียวจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เร่งจ้างทนายยื่นคำร้อง

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย C (ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance หรือชำระค่าหุ้นโดยวางเงินสดไว้ล่วงหน้า) หลักทรัพย์ของบริษัท ออล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว สำหรับงบฯ การเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

โดยวานนี้ (15 ส.ค.) นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ALL ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 1 ล้านบาท และ 0.83 ล้านบาท ตามลําดับ หนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน จํานวน 1,943.07 ล้านบาท และ 1,912.83 ล้านบาท ตามลําดับ

และภาระผูกพันในการจ่ายชําระค่าซื้อที่ดินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน 1,523.22 ล้านบาท และ 1,433.65 ล้านบาท ตามลําดับ กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้มีผลขาดทุนเกินทุนจํานวน 781.27 ล้านบาท และ 617.74 ล้านบาท ตามลําดับ และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

จึงเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบันต่อได้ ผิดนัดชําระหนี้ทั้งจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ยืม จากบุคคลภายนอก เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้ รวมถึงผิดนัดชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้และผิดนัดชําระคืนเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนเพื่อจ่ายชําระหนี้สินหมุนเวียนและภาระผูกพันที่ถึงกําหนดชําระดังกล่าว

Advertisment

สถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทยังไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามแผนธุรกิจเดิมและแผนการขายสินทรัพย์เพื่อนํามาชําระหนี้มีความล่าช้า จึงทําให้มีความไม่แน่นอนที่มีอย่างมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อนํามาใช้ในการชําระคืนหนี้สินของกลุ่มบริษัท และเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการ และการจัดจ้างสํานักงานทนายความเพื่อดําเนินการยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ