ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ALL เข้าประชุม โหวตเหตุผิดนัด-ชำระหนี้โดยพลัน

ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ ALL ทุกรุ่น เข้าร่วมประชุม 2 ส.ค. 66 โหวตมติเหตุผิดนัด-ถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน มอบอำนาจธนาคารกรุงศรีฯ ในฐานะผู้แทนฟ้องร้องคดี แต่งตั้งว่าจ้างทนายความ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ALL) ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ซักถามผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ออกโดย ALL จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม สเปลโล่ ชั้น 6 อาคาร แกรนด์ พาลาสโซ (อาคารใหม่สีม่วง) โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หรือดำเนินการฟ้องร้องและบังคับจำนองทรัพย์สินหลักประกันของผู้ออกหุ้นกู้

               

สำหรับการประชุมดังกล่าวข้างต้นมีวาระการประชุม ดังนี้

– วาระที่ 1 แจ้งเพื่อทราบการผิดนัด และผลของการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการดำเนินการเรียกให้หุ้นกู้ทุกรุ่นถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน

– วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการฟ้องร้องคดีและบังคับคดีรวมถึงดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย

– วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและว่าจ้างทนายความให้มีอำนาจดำเนินการฟ้องร้องคดีและบังคับคดี รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามกฎหมาย

– วาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดี

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีช่องทางในการรับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ ก.ล.ต. จึงได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลหุ้นกู้ ALL ไว้บนเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ลงทุน โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207 กด 9 ตามวันและเวลาทำการ