ธอส. เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ฝากถึงกำหนดรับ 7.70%

ธอส.

ธอส. ฉลองครบรอบ 70 ปี เปิดตัวบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ฝากถึง ก.ย. 2568 รับดอกเบี้ยสูงสุด 7.70%

วันที่ 20 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส. รับฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท ขึ้นไป

โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้

 • วันที่เปิดบัญชี-วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี
 • วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2568 ได้รับอัตราดอกเบี้ย 7.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย เท่ากับ 2.43%-2.53% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวันที่ลูกค้าเปิดบัญชี
 • หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • จำยดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ครบรอบ 70 ปี ธอส. กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ธนาคารจะคำนวณดกเบี้ยงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยโอนดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุตคู่ฝากเท่านั้น
 • หากมีการถอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง
 • เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคธธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก (Direct Debt) เพื่อรับชำระคำสาธารณูปโภคชำระหนี้เงินกู้ได้
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ไม่สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัสหรือรับดอกเบี้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลากออมทรัพย์ ธอส.ได้
 • รับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึง วันที่ 31ตุลาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มครบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว