ปตท. ประชุมบอร์ดนัดพิเศษตั้ง “ปลัดยุติธรรม-อดีตปลัดมหาดไทย” เป็นกรรมการใหม่ 2 ราย

ปตท.

บอร์ด ปตท. ประชุมนัดพิเศษ แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ราย “พงษ์สวาท นีละโยธิน-ฉัตรชัย พรหมเลิศ” มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค.66 เป็นต้นไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการ  ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ปตท.  ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป จำนวน 2 ราย ได้แก่

1.นางพงษ์สวาท นีละโยธิน (ปลัดกระทรวงยุติธรรม) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปตท. ทดแทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (ลาออกไปเป็น รมช.คลัง)

2.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ (อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปตท. ทดแทน นายดนุชา พิชยนันท์ (เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)


ทั้งนี้ นายฉัตรชัย ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วย ขณะที่นางพงษ์สวาท ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน