ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง MORE ส่งรายงานปมขอมติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน ลั่นฝ่าฝืนเจอให้ “หยุดพักซื้อขาย”

MORE

บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง MORE จัดทำ พร้อมส่งรายงานความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระให้ผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอเพิ่มทุน 19 ม.ค.นี้ ลั่นฝ่าฝืนเจอคำสั่งให้ “หยุดพักซื้อขายชั่วคราว”

วันที่ 16 มกราคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์ mai แจ้งว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สั่งการให้ MORE (บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)) จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และให้นำส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยจะต้องให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นอิสระ อย่างเพียงพอก่อนการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท MORE ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 358.84 ล้านบาท เป็น 1,435.35 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 21,530.24 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาท (ที่ราคาพาร์) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ MORE ครั้งที่ 3 โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 19 มกราคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทและข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MORE แล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนของ MORE ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทุนในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับมีคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานทางการต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MORE

อีกทั้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของ MORE เกี่ยวกับความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้สั่งการให้ MORE ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาในการขออนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 172 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สั่งให้ MORE ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดให้มีรายงานความเห็นของ IFA ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลที่ครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

  • ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้
  • ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแผนการใช้เงินที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์
  • คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเพิ่มทุน และการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

2.ให้ MORE นำส่งรายงานความเห็นของ IFA ดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนในครั้งนี้