ITD ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ดีลเหมืองแร่โปแตซ เจรจาดึงพันธมิตร “ร่วมทุนบางส่วน”

ITD อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ITD ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีมีข่าวเข้าสู่ช่วงท้ายของการเจรจาพันธมิตรเข้าถือหุ้นบริษัทลูก ยันอยู่ระหว่างเจรจาเงื่อนไข “ร่วมทุนบางส่วน” ในบริษัทย่อย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสถานะของการลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี ว่า บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานีดังกล่าว โดยผ่านกลุ่มบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 90 และมีกระทรวงการคลังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในการนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับอนุญาตประทานบัตรการทำเหมืองประเภทที่ 3 คือ การทำเหมืองใต้ดิน ประเภทแร่โปแตซ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว จำนวน 4 แปลงของเขตแหล่งแร่อุดรใต้ รวมเนื้อที่ 26,446 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา โดยมีระยะเวลาการอนุญาตประทานบัตร 25 ปี ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าว อยู่

ระหว่างการดำเนินการพัฒนาโครงการภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขของประทานบัตรที่ได้รับ รวมถึงการดำเนินการจัดการตามแผนงานพัฒนาโครงการในรายละเอียด

ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ว่า บริษัทรายหนึ่งเข้าสู่ช่วงท้ายของการเจรจาเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทนั้น บริษัทขอชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาเงื่อนไขต่าง ๆ กับบริษัทที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามข้อเสนอเพื่อการเข้าร่วมทุนในบริษัทย่อยเป็นลำดับแรก โดยจะเป็นการเข้าร่วมทุนบางส่วน ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นครบทุกกระบวนการแล้ว บริษัทจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป

Advertisment