“กลุ่มเจ้าสัวเจริญ” เตรียมทุ่ม 1 พันล. จ่อฮุบหุ้น 50% ใน “จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (GRAMMY) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่้อวันที่ 24 ส.ค.60 บริษัทฯ และ บริษัท อเดลฟอส จำกัด (มี นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี และนาย ปณต สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ในฐานะผู้จองซื้อ ประสงค์จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,999,999 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 199,999,900 บาท และ (2) สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 9,999,999 หุ้น และดำเนินการให้หุ้นเพิ่มทุนที่ตนสละสิทธิถูกจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ 3.ผู้จองซื้อจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนที่ตนได้รับการเสนอขายตามสิทธิของตนและตามที่บริษัทฯ สละสิทธิทั้งหมดรวมจำนวน 10,000,000 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง เสร็จสิ้น บริษัทฯและผู้จองซื้อแต่ละฝ่ายจะถือหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ในสัดส่วนฝ่ายละ 50% ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการปรับโครงสร้างการลงทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง ตามที่สัญญาจองซื้อหุ้นกำหนด โดย 1. บริษัทฯจะซื้อและรับโอนหุ้นในบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด (เอ็กแซ็กท์) และ บริษัท ทีน ทอล์ก จำกัด (ทีน ทอล์ก) จำนวน 100% ของทุนจดทะเบียน และบริษัท ซีเนริโอ จำกัด (ซีเนริโอ) จำนวน 25% ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (จีเอ็มเอ็ม มีเดีย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

               

2.บริษัทจะรับโอนสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการได้รับชำระเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีของ บริษัท บลิส พับลิชชิ่ง จำกัด (บลิส) จาก จีเอ็มเอ็ม มีเดีย และ 3.บริษัทฯจะขายและโอนหุ้นใน จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำนวน 99.8% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด และหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด (จีเอ็มเอ็ม ทีวี) จำนวน 100% ให้แก่ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดดิ้ง