ก.ล.ต. จับมือ กสม. ชวน บจ.-นักลงทุน ฟังเสวนาความรู้ทำธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

ก.ล.ต. จับมือ กสม. ร่วมจัดสัมมนาวิชาการบนหัวข้อธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ชวน บจ.และนักลงทุนร่วมเข้าฟังวันที่ 31 พ.ค.62 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน, นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน กสม. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และนางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เพื่อเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน” ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ในงานดังกล่าว จะมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ กสม. เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักการชี้แนะฯ) มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Exploring Respect for Human Rights as a Driver for Business Action on Sustainable Development” โดย Dr.Surya Deva, Chair of the UN Working Group on business and human rights และเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย” โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล, นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก, นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.sec.or.th/Seminar ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หรือติดตามจาก Facebook Live “สำนักงาน กลต.” ในวันและเวลาดังกล่าว

Previous articleกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดีไซเนอร์ดัง วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เชิญชม ผลงานผ้าไทย จากฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเป็นมรดกผ้าไทยที่ควรสืบสานอวดสายตาชาวโลก
Next articleWhizdom Society by MQDC ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ จุดประกายสังคมแห่งการให้และแบ่งปัน ส่ง “Bright Start Breakfast” จัดเสิร์ฟอาหารเช้าให้ลูกบ้าน Whizdom ฟรีทุกโครงการ