ก.ล.ต. จับมือ กสม. ชวน บจ.-นักลงทุน ฟังเสวนาความรู้ทำธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

ก.ล.ต. จับมือ กสม. ชวน บจ.-นักลงทุน ฟังเสวนาความรู้ทำธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน

ก.ล.ต. จับมือ กสม. ร่วมจัดสัมมนาวิชาการบนหัวข้อธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ชวน บจ.และนักลงทุนร่วมเข้าฟังวันที่ 31 พ.ค.62 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน, นายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน กสม. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และนางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ของ ก.ล.ต. เพื่อเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน : ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน” ตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) ที่จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ในงานดังกล่าว จะมีการลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ก.ล.ต. และ กสม. เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (หลักการชี้แนะฯ) มาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Exploring Respect for Human Rights as a Driver for Business Action on Sustainable Development” โดย Dr.Surya Deva, Chair of the UN Working Group on business and human rights และเสวนา “แนวโน้มและทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคตลาดทุนไทย” โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์, นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล, นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก, นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และนางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน หรือผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.sec.or.th/Seminar ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 หรือติดตามจาก Facebook Live “สำนักงาน กลต.” ในวันและเวลาดังกล่าว

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ