‘กรุงไทย’ ขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ รับผลตอบแทนยามดอกเบี้ยต่ำ

ภาพประกอบข่าว เงินดอลลาร์
Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

บลจ.กรุงไทย เดินหน้าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุ 1 ปี ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนรับผลตอบแทนมั่นคงยามดอกเบี้ยต่ำ ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ก.ย.63

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเดินหน้าเปิดขายกองทุนตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงดอกเบี้ยต่ำ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y6 (KTGF1Y6) อายุโครงการประมาณ 1 ปี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 กันยายน 2563

โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขณะที่กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ/หรือตราสารแห่งหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)  ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นางชวินดา กล่าวอีกว่า กองทุน KTGF1Y6  มีความน่าสนใจตรงที่เปิดโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในช่วงดอกเบี้ยต่ำกับการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไปผ่าน Invesco บลจ.ระดับโลก สร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง โดยใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ในตราสารหนี้ โดยมุ่งถือครองจนครบอายุตราสาร และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้

สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศกองทุน KTGF1Y6 คาดว่าจะมีการลงทุนเกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 III C USD Acc ซึ่งมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงิน USD ที่ออกโดยผู้ออกตราสารที่ถูกพิจารณาคัดเลือกโดยดุลยพินิจของผู้จัดการ เช่น รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะเหนือรัฐ (Supranational Entities) กลุ่มบริษัท สถาบันการเงิน และกลุ่มธนาคาร

อย่างไรก็ดี อาจรวมถึงผู้ออกตราสารที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยเช่นกัน ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียในกองทุนนี้ หมายถึง ประเทศทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ กองทุน KTGF1Y6 ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ