เรื่องใหญ่! “​กรุงไทย” ​ชี้พนักงานพ้นสภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ​ตามแบงก์​

เรื่องใหญ่! ธนาคาร​กรุงไทย​ชี้พนักงานพ้นสภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ​ตามแบงก์​

นายผยง​ ศรี​วณิช​ กรรมการ​ผู้จัดการ​ใหญ่​ ธนาคาร​กรุงไทย​ (KTB)​ ทำหนังสือ​แจ้งตลาด​หลักทรัพย์​แห่งประเทศไ​ทย​ (ตลท.)​ เมื่อวันที่​ 6​ พ.ย. 2563​ แจ้งความ​เห็น​ของสำนักงาน​คณะกรรมการ​กฤษฎา​ต่อ​สถานภาพ​ของธนาคาร​กรุงไทย​ว่า​ เมื่อ​วันที่​ 3​ พ.ย. 2563​ ธนาคาร​ได้​รับ​หนังสือ​จาก​กองทุน​เพื่อ​การฟื้นฟู​และ​พัฒนา​ระบบ​สถาบัน​การเงิน​ซึ่ง​แจ้ง​ให้​ธนาคาร​ทราบ​ว่าสำนักงาน​คณะกรรมการ​กฤษฎา​มี​หนังสือ​ตอบข้อ​หารือ​ของ​กองทุน​ที่​ขอ​ความ​เห็น​จาก​สำนักงาน​คณะกรรมการ​กฤษฎา​เกี่ยวกับ​สถานภาพ​ของกองทุน​ และธนาคาร​กรุงไทย​ โดย​สำนักงาน​คณะกรรมการ​กฤษฎา​ได้​แจ้ง​ผลการพิจารณา​ว่า​ ธนาคาร​กรุงไทย​ไม่มี​ลักษณะ​เป็น​บริษัท​หรือ​บริษัท​มหาชน​จำกัด​ที่​เป็น​รัฐวิสาหกิจ​ตาม​ (2) และ​ (3) ของ​บทนิยาม​คำว่า​ “รัฐวิสาหกิจ” ใน​มาตรา​ 4​ แห่ง​พระ​ราชบัญญัติ​วิธี​การงบประมาณ​ พ.ศ.2561

การเปลี่ยนสถานะของธนาคาร​ตามความเห็น​ข้าง​ต้น​ อาจมีผลต่อ​การ​ดำ​เนิน​ธุรกิจ​ของ​ธนาคาร​และต่อการ​ปฏิบัติตามกฎหมาย​และ​ระเบียบ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​รัฐ​วิสาหกิจ​หลาย​ฉบับ​ ซึ่ง​ธนาคาร​อยู่​ระหว่าง​การ​พิจารณา​ถึง​ผล​กระทบ​ใน​ด้าน​ต่าง​ ๆ​ หากได้​ความ​ชัดเจน​แล้ว​ ธนาคาร​จะ​ได้​แจ้ง​ให้​ตลาด​หลักทรัพย์​แห่ง​ประเทศไ​ทย​ทราบ​ใน​โอกาส​ต่อไป

อย่างไรก็ตาม​ ธนาคาร​ได้​ศึกษา​ผลความ​เห็น​ของ​คณะกรรมการ​กฤษฎา​ใน​ประเด็น​ด้านคุณสมบัติ​ของกรรมการ​และ​ผู้บริหาร​สูงสุด​ของธนาคาร​จนได้​ข้อ​ยุติ​ว่า​ โดยผลของ​ความ​เห็น​ของ​สำนักงาน​คณะกรรมการ​กฤษฎา​ ประกอบ​กับ​การ​มี​ผลบังคับ​ใช้​ของพระราชบัญญัติ​การ​พัฒนา​การกำกับ​ดูแล​และ​การ​บริหาร​รัฐ​วิสาหกิจ​ พ.ศ.2562​ ส่งผลทำให้​กรรมการ​ ผู้บริหาร​ ตลอดจนพนักงาน​ของธนาคาร​ไม่อยู่​ภายใต้​บังคับของพระราช​บัญญัติ​คุณ​สมบัติ​มาตรฐาน​ของ​กรรมการ​และ​พนักงาน​รัฐวิสาหกิจ​ พ.ศ. 2518 สำหรับผลกระทบ​ด้าน​กฎหมาย​ฉบับ​อื่น​ ๆ ธนาคาร​จะ​แจ้งให้ทราบ​ใน​โอกาส​ต่อไป​


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ