ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล 3.50 บาทต่อหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท วงเงิน 6.68 พันล้านบาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,680,950,129.00 บาท

โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก