บล.คิง ไว (เอเชีย) เปิดตัวกองทุน Smart  Energy  21-29 มี.ค.นี้

พลังงาน

บล.คิง ไว (เอเชีย) จำกัด หรือ KWI เปิดเสนอขายกองทุนเปิด  เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY) เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Smart Energy ทั่วโลก โดยมีชนิดหน่วยลงทุน SSF ให้เลือกลงทุนเพื่อสิทธิลดหย่อนภาษี เปิดเสนอขายครั้งแรก  21-29 มีนาคมนี้

วันที่  20 มีนาคม 2565 นายสุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน กล่าวว่า ด้วยเป้าหมายหลักของ KWI ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  ในบรรดาการลงทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนนั้น

KWI เห็นว่าการลงทุนในกลุ่ม Smart Energy มีโอกาสเติบโตอย่างมากจากวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่ทำให้ทั่วโลกร่วมมือกันและมีการลงทุนรวมกันกว่าปีละ 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้นวัตกรรมอัจฉริยะทางเทคโนโลยีในการสร้าง Smart Energy ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน จะส่งผลทำให้ยุโรปและอีกหลายประเทศลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากรัสเซียและหันมาเร่งการลงทุนใน Smart Energy และพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความน่าสนใจในเวลานี้และในอนาคต

               

KWI จึงเปิดตัวกองทุนแรกด้วย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI SENERGY)  ที่มีนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) โดยเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) ซึ่งผ่านการเฟ้นหาอย่างพิถีพิถันจากหลากหลายกองทุน Clean & Smart Energy ของบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำทั่วโลก ด้วยการพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งในด้านความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนในการลงทุน Smart Energy  ผลการดำเนินงานกองทุนที่แข็งแกร่งและโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง กระบวนการลงทุนที่ชัดเจนและมีคุณภาพ โดยคำนึงหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลที่ดี (ESG) ในทุกขั้นตอนการลงทุน เพื่อการลงทุนที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างยั่งยืน”

RobecoSAM Smart Energy Equities บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. เป็นกองทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์กตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating   5 ดาว และ EU’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างยั่งยืน เน้นลงทุนในบริษัทที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีและมีมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ 40-80 บริษัท ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากหุ้นกว่า 250 บริษัทที่เข้าเกณฑ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับ Smart Energy ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  โดยกระจายลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energies) การกระจายพลังงาน (Energy Distribution)  การบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกสะอาดในอนาคต

สุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์
สุเมธา ลิ่วเฉลิมวงศ์

นายสุเมธากล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งแรกที่กองทุน RobecoSAM Smart Energy Equities จะเสนอขายในไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Smart Energy ทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงแบบครบวงจรผ่านกองทุน KWI SENERGY  โดย Robeco เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2472 และเป็นผู้บุกเบิกด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพในทุกกลยุทธ์การลงทุน

รวมทั้งนำเอาหลัก ESG มาใช้เป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาของทุกขั้นตอนการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทำให้ Robeco มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ พิสูจน์ได้ด้วยผลการดำเนินงานของกองทุนที่ยาวนานกว่า 18 ปี ผ่านหลากหลายสถานการณ์วิกฤตและภาวะตลาดที่ผันผวน แต่สามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น

สำหรับ RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD (กองทุนหลัก) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2562-2564) เฉลี่ย 39.05% ต่อปี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 21.70% และย้อนหลัง 5 ปี (2560-2564) เฉลี่ย 25.11% ต่อปี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 15.03% ต่อปี

กองทุน  KWI SENERGY มี  2  ชนิดหน่วยลงทุนให้เลือก ได้แก่ KWI SENERGY-A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ KWI SENERGY-SSF (ชนิดเพื่อการออม) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บลจ.คิง ไว (เอเชีย) โทร. 0-2844-0123 หรือ ติดต่อผ่านช่องทาง LINE Official Account ของบริษัทได้ที่ LINE ID @KWIAM หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือดูข้อมูลได้ที่ www.kwiam.com