ออมสินแจกเงิน 500 บาท เด็กเกิดวันที่ 1 เมษายน 2565

ออมสินปล่อยกู้

ธนาคารออมสินแจกเงินขวัญถุงให้เด็กที่เกิดวันที่ 1 เมษายน 2565 จำนวน 500 บาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 109 ปี

วันที่ 30 มีนาคม 2565 รายงานข่าวจากธนาคารออมสินแจ้งว่าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบรอบ 109 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2565)ธนาคารออมสินร่วมยินดีขอมอบเงินออม “ขวัญถุง” แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน 2565 รับไปเลยเงินออม 500 บาทต่อราย*

สามารถติดต่อขอรับเงินออม “ขวัญถุง” ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ทั้งนี้ธนาคารออมสินเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบิดา-มารดา จะต้องมีหลักฐานดังนี้

  • บิดาหรือมารดาเด็กมีสัญชาติไทย
  • นำสูติบัตรฉบับจริง
  • บัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตัวตนที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/GSBAomsinBD65FB

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด