เคลมโควิดสินมั่นคงฯส่งเอกสารครบ 15 วัน ยังไม่ได้เงิน ทำอย่างไร

สิ่นมั่นคง ประกันภัย

เปิดขั้นตอนยื่นเคลมประกันโควิด “สินมั่นคงประกันภัย” เอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม จะได้รับเงินภายในกี่วัน

วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนผู้ยื่นเรื่องขอเคลมประกันโควิดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นปี 2565 เป็นต้นมา โดยบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทประกันที่รับทำประกันโควิดและต้องจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกัน

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และช่องทางการยื่นเอกสารเพื่อขอเคลมประกัน และหากยื่นไม่ได้ หรือติดต่อบริษัทไม่ได้ต้องทำอย่างไร

เคลมประกันโควิด สินมั่นคงฯ ทำอย่างไร

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 ต้องจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้นที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ลงลายมือชื่อโดย ผู้เอาประกัน/ผู้แทน พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์ (ถ้ามี) ให้ชัดเจน และครบถ้วน

2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ผลแล็บ) ที่ยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด โดยวิธี RT-PCR (ต้นฉบับ)3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เอาประกันภัย (สูติบัตรกรณียังไม่มีบัตรประชาชน) (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) ที่ประสงค์ให้บริษัทโอนเงิน (*ยกเว้นประเภท ฝากประจำ, กระแสรายวัน และพร้อมเพย์)

5. กรณีรักษาแบบ HI/CI แนบเอกสาร/หลักฐานผลตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ หลักฐานการลงทะเบียน พร้อมกับรหัสหน่วยบริการ (ถ้ามี)

กี่วันถึงได้รับเงินเคลมโควิด

หากผู้เอาประกันยื่นเอกสารครบถ้วน และถูกต้อง บริษัทจะจ่ายสินไหมทดแทน ภายใน 15 วัน แต่หากกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงความคุ้มครอง ระยะเวลาอาจขยายออกไปได้อีกตามความจำเป็น

แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ยื่นเอกสารเคลมโควิด ที่ไหน

ผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19  สามารถยื่นได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

  • แผนกประกันสุขภาพ (ส่วนงานสินไหมทดแทน) ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ชั้น 14 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • อีเมล์ : [email protected]
  • โทร : 0-2378-7000 ต่อ 7124, 7025-27

ยื่นเคลมโควิดไม่ได้ ทำอย่างไร

แหล่งข่าว คปภ.กล่าวว่า กรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาติดต่อบริษัทไม่ได้ หรือได้รับเงินเคลมสินไหมประกันภัยโควิดล่าช้านั้น คปภ.แนะนำให้เข้ามาร้องเรียนสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจะได้มีกลไกที่ชัดเจนในการตรวจสอบเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ คปภ.ได้ช่วยประสานงานให้ก่อน

ทั้งนี้ คปภ.กำหนดให้จ่ายเคลมภายใน 15 วัน โดยนับวันแรกจากวันที่เอกสารครบและไม่มีข้อโต้แย้ง หากมีปัญหาต่อเนื่องจะลงโทษฐานประวิงเวลาจ่ายสินไหมทดแทน

สำหรับช่องทางการติดต่อ คปภ.สำนักงานใหญ่ (กทม.) สามารถติดต่อได้ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือโทร. 0-2515-3999 หรือสายด่วนประกันภัย 1186


ส่วนช่องทางติดต่อ คปภ.แต่ละจังหวัด สามารถค้นหาได้ที่ https://www.oic.or.th/th/region


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ