กสิกรไทย ควักเฉียด 8 พันล้านถือหุ้นใหญ่ “แมสเปี้ยนแบงก์” อินโดนีเซีย

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเข้าซื้อหุ้น “ธนาคารแมสเปี้ยน” ประเทศอินโดนีเชีย วงเงิน 7,556 ล้านบาท สัดส่วนถือหุ้นไม่น้อยกว่า 67.50% คาดว่ากระบวนแล้วเสร็จสิ้นปี’65

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ธนาคารกสิกรไทย รายงานต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขเพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารแมสเปี้ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) ประเทศอินโดนีเชีย

โดยธนาคารสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บริษัท กสิกรวิชั่น ไฟแนนเชียล จำกัด (KASIKORN Vision Financial Company Pte. Ltd) (“KVF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคาร ถือครองหุ้นทั้งหมด ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Sale and Purchase Agreement (“CSPA”)

               

เพื่อเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธนาคารแมสเปี้ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) โดย KVF จะดำเนินการเข้าทำรายการภายใต้เงินลงทุน ไม่เกิน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,556 ล้านบาท หลังจากธุรกรรมนี้ ธนาคารและ KVF จะเข้าถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 67.50%

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จได้หลังได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565