BAY เคาะขายหนี้เสียกว่า 1.4 พันล้านบาท ให้ BAM ที่ชนะประมูล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ BAY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมขายหนี้ด้อยคุณภาพให้ BAM มูลค่ากว่า 1.4 พันล้านบาท หลังบอร์ดมีมติอนุมัติแล้ว

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้ธนาคารดำเนินการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM (บสก.) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูล ในส่วนที่มีขนาดรายการจำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 มกราคม 2565 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการขายหนี้ NPL ให้แก่นักลงทุน ครั้งที่ 1/2565 ของธนาคาร เป็นการเปิดประมูลเพื่อรับข้อเสนอราคาจากนักลงทุนที่สนใจ โดยเป็นกระบวนการตามมาตรฐานทั่วไปของตลาด ผ่านการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินของโครงการ ซึ่งธนาคารว่าจ้างบริษัทภายนอกที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ดำเนินการ โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในทุกขั้นตอนการประมูลเป็นสำคัญ

โดยโครงการดังกล่าวนี้มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 6 ราย โดย BAM เป็น 1 ใน 2 ราย ที่ชนะการประมูล ซึ่งการขายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในส่วนที่ BAM ชนะการประมูล ประกอบด้วย หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Portfolio) ในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและรายย่อยในประเทศไทย ขนาดรายการจำนวน 404 ราย ยอดหนี้ ณ วันตัดบัญชี 31 มกราคม 2565 ทั้งสิ้น 1,438.17 ล้านบาท